Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Правна информация/ Политика за поверителност

Благодарим ви, че посетихте уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ. Достъпът до и използването на този уебсайт е предмет на посочените по-долу правила и условия и всички приложими закони.

Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този уебсайт, включително, но не само, съдържащите се в него текстове и изображения и неговата подредба са собственост на Консорциума Odysseus ΙΙ. Всички търговски марки, използвани или пособени в този уебсайт, са собственост на съответните им собственици.

Вие използвате цялото съдържание на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ на ваша собствена отговорност. При използване на съдържанието ви се съгласявате да се съобразявате с всяко авторско право (copyright), търговска марка (trademark), марка за услуги (servicemark), търговска тайна, собственически права или други такива протекции или ограничения, съдържащи се или придружаващи такова съдържание.

Съгласно с тези условия за ползване, имате право да изтеглите, публикувате, копирате, разпространите, представите, покажете, излъчите и използвате по друг начин всяка част от това съдържание само за образователни и нетърговски цели.

Освен както е изрично разрешено тук, ви се съгласявате, че няма да публикувате, копирате, излъчите, прехвърлите, продавате, възпроизвеждате, прелицензирате, разпространявате, възпроизвеждате, показвате, променяте, създавате производни произведения или използвате всяко съдържание, изцяло или частично или по друг начин, на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ по всякакъв начин, несъответстващ на настоящите условия за ползване или приложими закони и наредби, нито ще позволите на други да извършат горепосоченото.

Можете да създадете линк към уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ изключително за образователни и нетърговски цели. Ние си запазваме правото да забраним на всяка формация или физическо лице да създаде линк към уебсайта на конкурса.

Уебсайтът на конкурса Odysseus ΙΙ може да съдържа линкове към други уебсайтове, включително уебсайтове, на които са публикувани участия от конкурса Odysseus ΙΙ. Когато кликнете върху един линк към други уебсайтове, вие напускате уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ. Другите уебсайтове не са под нашия контрол и ви потвърждавате, че Консорциумът Odysseus ΙΙ не е отговорен за, нито одобрява всеки друг уебсайт.

Уебсайтът на конкурса Odysseus ΙΙ е предоставен за ваше ползване без никакви гаранции, изрични или подразбиращи се. С използването на уебсайта вие се съгласявате да поемете всяка отговорност, свързана с използването на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ. Освен това вие се съгласявате да предпазвате дружеството SignosisSprl., неговите служители, директори, работници и нейните представители от всички искове, произтичащи от или свързани с използването от вас или с невъзможност за използване на този уебсайт или на уебсайтовете, към този уебсайт е свързан. Съгласни сте, че нито SignosisSprl., нито който и да е от другите партньори на Консорциума Odysseus ΙΙ ще носят отговорност за всяка щета или загуба, причинена или предполагаемо причинена от вас в зависимост от всяка информация, съдържаща се на уебсайта. SignosisSprl., неговите служители, директори, работници и представители в никакъв случай няма да носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни или последващи щети от всякакъв вид във връзка с ползването на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ. Това изключване и освобождаване или пасив от всяка отговорност се отнася за всички причини за действие, независимо дали е въз основа на договор, гаранция, закононарушение или всяка друга правна теория.

SignosisSprl. и другите партньори на Консорциума Odysseus ΙΙ не дават никаква гаранция както относно точността, навремеността, представянето, пълнотата или годността на информацията и съдържанието, намирани или предлагани на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ за всяка конкретна цел. Вие се съгласявате, че такава информация и материали може да съдържат неточности или грешки и SignosisSprl. Изрично се отказва от всяка отговорност за всякакви такива неточности или грешки в максималната степен, позволена от закона.

Неоторизираните опити за публикуване или промяна на информацията или предизвикването по друг начин на щета на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ е строго забранено и може да бъде наказуемо съгласно действащото законодателство. Поради съображения за сигурност на уебсайта и с цел да бъде гарантирано, че тази услуга остава достъпна за всички потребители, тази компютърна система използва софтуерно програми за наблюдение на движението в мрежата, за да бъдат идентифицирани неоторизираните опити за публикуване или промяна на информация или, казано иначе, да причинят щета на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ.

Информацията, предоставена на този уебсайт, е безплатна и само за информационни цели и не създава отношения на бизнес или професионални услуги между вас и който и да е от партньорите на Консорциума Odysseus ΙΙ. Линковете в този уебсайт може да водят към услуги или уебсайтове, които не са под контрола на партньорите на Консорциума Odysseus ΙΙ. Що се отнася до тези други услуги и уебсайтове, не се предлага никаква преценка или гаранция, и партньорите на Консорциума Odysseus ΙΙ не носят никаква отговорност за такива услуги или уебсайтове. Един линк към един друг уебсайт или услуга не представлява одобрение на този уебсайт или услуга. Всяко използване на информацията на информацията, предоставена на този уебсайт или на всеки уебсайт или услуга, свързани с този уебсайт, е на ваша собствена отговорност.

Вие сте отговорни сте за спазване на законодателството на държавата, от която се свързвате с този уебсайт, и сте съгласни, че няма да се свържете, нито ще използвате информацията на този уебсайт в нарушение на това законодателство. Освен ако изрично не е посочено друго тук, всяка информация, предоставена от вас чрез този уебсайт, ще бъде считана за неповерителна и нелична. Декларирате, че имате законното право да предоставите такава информация и сте съгласни, че няма да предоставите никаква информация, освен ако законно имате право да направите това. Поради отворения характер на интернет, препоръчваме ви да не предоставяте информация, която считате за поверителна.

Ако срещнете някаква техническа трудност или имате въпрос във връзка относно уебсайта, можете да изпратите email на: info@signosis.eu.