Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Критерии и процедура за оценяване

Подадените работи най-напред ще бъдат оценявани на национално ниво. Това ще стане онлайн между 16 януари и 26 февруари 2016 г. Ако дадени проекти бъдат избрани, за да преминат на регионално ниво, състезателите ще бъдат поканени да участват на полуфиналите с всички други национални победители в техния регион. На полуфиналите националните победители ще представят своите работи пред една комисия от съдии. Регионалните полуфинали ще се осъществят от 15 март до 26 април 2016 г. Победителите от регионалните полуфинали ще се срещнат в Брюксел или в Тулуза за международния финал, за да представят своите проекти пред една комисия от международни съдии. Този финал ще се състои между 4 и 7 юли 2016 г.

  • Високи научни постижения (коефициент за значимост 20%)

Едно участие в конкурса демонстрира високи академични постижения, когато предоставя добре документирани аргументи, използвайки научни методи, които са достоверни и проверени, включва цитати, прави критично използване на научни и учебни ресурси и показва, че участниците са придобили познания за съответния контекст на дисциплината и имат задълбочено разбиране за основните концепции и въпроси, свързани с техния проект.

  • Съответствие със заявената тема (коефициент за значимост 10%)

С този критерий ще бъде оценена степента, в която предложеният проект е съответен с избраната тематична категория и с обхвата на темата. По заявената тема трябва да бъде използвана адекватно съответна теория и литература.

  • Умения за решаване на проблеми (коефициент за значимост 15%)

Този критерий ще оцени процесите на мислене на състезателите за подход към темата на тяхното участие, от гледна точна на описване на проблема, определяне на данните и информацията, които трябва да бъдат намерени, планиране и осъществяване на решението или използване на алтернативни решения и оценка на избраните решения.

  • Оригиналност (коефициент за значимост 20%)

Ключов критерий за оценка оригиналността на участието е, че проектът е продукт на работата и идеите на отбора, както и че той е уникален, или необикновен, или нестандартен. Дори ако участието бъде базирано на работата на някой друг, трябва все пак да се брои като оригинално, ако отборът възприема нова идея, прави оригинално представяне на проблема, приема нов подход или метод или е изпълнено по иновативен начин.

  • Социално значение (коефициент за значимост 10%)

Ще бъде оценено по какъв начин и до каква степен участието предлага решения и идеи, които имат дългосрочни преки или косвени социални ползи, и / или степента, в която е свързан със сегашно предизвикателство на нашите общества (например, изменението на климата, свиване на доставките от енергия, вода и храна).

  • Представяне (коефициент за значимост 10%)

С този критерий ще бъде оценена структурата и формата на цялостния проект и дали неговите цели, методология и резултати са ясно представени. Ще бъде сащо така оценена логичната организация и обвързването на идеи, яснотата на изразяване и използването на подходящи помощни материали и технологии (снимки, чертежи, слайдове, аудио, видео и т.н.).

  • Технически достойнства и практически умения (коефициент за значимост 10%)

Едно участие показва технически достойнства, когато очертава ясна концептуална рамка или теория, която консолидира литературния контекст и дава информация за проектирането и ключовите променливи величини на проекта. Оценителите също ще оценят практическите умения, включително наблюдение, точност, комуникация, способност за запис и изчисляване на резултати, използване на технологични инструменти или чисти практически умения, като например строителство, запояване, дърводелство.

  • Устойчивост и екологично съзнание (коефициент за значимост 5%)

Този критерий ще прецени как въпросите на околната среда са били интегрирани в участието, чрез, например, проучването и обсъждане на устойчивостта на проекта или чрез използването на еко-приятелски материали или методи за изпълнението или представянето на проекта.

Освен това, на всеки етап на проектите, които няма да спечелят, ще бъдат връчвани от съдиите редица специални справки, като например: най-впечатляващи графики, най-оригинален проблем, най-професионално представяне, най-артистично участие, по-добро използване на музика в научен проект или най- съобразен с околната среда проект.

Всеки състезател или двойка състезатели ще получи едно резюме на съдийската оценка по време на оценяването.