Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Vesmír ... NECHTE SE INSPIROVAT!
Vesmír ...
NECHTE SE INSPIROVAT!

Posouzení a hodnotící kritéria

Odevzdané projekty budou hodnoceny nejprve na národní úrovni. Toto proběhne po uzavření přijímání projektů, v dubnu 2017. Pokud budou projekty vybrány k postupu do regionálního semifinále, soutěžící budou pozváni, aby se zúčastnily regionálního semifinále se všemi ostatními národními vítězi jejich regionu. Na semifinále budou národní vítězové prezentovat své projekty porotě. Regionální semifinále se budou konat mezi 30. dubnem a 30. červnem 2017. Vítězové regionálních semifinálí se zúčastní ve francouzském Toulouse celoevropského finále, kde budou prezentovat své projekty mezinárodní porotě. Toto celoevropské finále se bude konat v červenci 2017.

Projektům budou uděleny body na základě následujících kritérií:

  • Akademická dokonalost (váha 20%)

Přihláška do soutěže je po akademické stránce dokonalá, pokud poskytuje dobře zdokumentované důvody s využitím vědeckých metod, které jsou dohledatelné a ověřitelné z důvěryhodných zdrojů. Obsahuje tedy citace na původní vědecké zdroje, pro kritickou diskuzi využívá vědecké a vzdělávací zdroje a příklady ukazujíc, že soutěžící získali znalosti relevantního kontextu jejich projektu a hlubší porozumění základních konceptů a obecné problematiky.

  • Relevance k danému tématu (váha 10%)

Toto kritérium zohledňuje rozsah, ve kterém je předkládaný projekt relevantní ke zvolené tematické kategorii a jejímu rozsahu. Relevantní teoretická část a literatura musí být též adekvátně využita.

  • Schopnost řešení problémů (váha 15%)

Toto kritérium zohledňuje přístup soutěžících a jejich dokumentovaný myšlenkový proces v přístupu k tematice jejich projektu, při popisování problematiky, určování, které údaje a informace je nutno získat, plánování a hledání řešení či možných alternativ a vyhodnocení zvolených řešení.

  • Originalita (váha 20%)

Hlavním kritériem zohledňujícím originalitu příspěvku je to, zda je projekt unikátním produktem týmové práce a vlastních nápadů, přinášející nové poznatky, či nekonvenční nápady. I pokud bude příspěvek postaven na původní práci někoho jiného, může být stále považován za originální, pokud tým vytvoří nový nápad či nově problematiku prezentuje, použije nový přístup či metodu či navrhne inovativní využití nápadu v praxi.

  • Společenský přínos (váha 10%)

Bude zohledněno jak a do jaké míry příspěvek navrhuje nápady k řešením, které mají dlouhodobý přímý či nepřímý společenský užitek či nakolik návrh může napomoci k řešení současných výzev naší společnosti (např. změna klimatu, tenčící se zásoby energií, vody a potravin).

  • Prezentace (váha 10%)

Toto kritérium zohledňuje celkovou strukturu a formát projektu a jeho cílů, zda metodologie a výsledky jsou jasně prezentovány. Také zohlední, zda jsou logicky spávně organizovány a správně napojeny jednotlivé myšlenky, srozumitelně uspořádány vhodné podpůrné materiály a audiovizuální dokumentace (fotografie, náčrtky, stránky prezentace, audio, videa atd.)

  • Technická hodnota a praktické dovednosti (váha 10%)

Příspěvek ukáže technickou užitečnost, když načrtne jednoznačný koncept či teorii, podloženou literaturou, informujíc o designu a klíčových neznámých projektu. Porota také zhodnotí praktické schopnosti, včetně učenlivosti, preciznosti, komunikačních schopností a vhodného zaznamenání do přehledných tabulek. Také využití nástrojů či schopností něco postavit, elektrotechnicky pájet či vytvořit ze dřeva.

  • Zohlednění udržitelnosti a ovlivnění životního prostředí (váha 5%)

Toto kritérium posuzuje, jak bylo zohledněno možné ovlivnění životního prostředí či diskuze udržitelnosti projektu např. využitím ekologicky šetrných materiálů či metod realizace či prezentace projektu.

Porotou bude též uděleno v každém kole několik zvláštních ocenění nepostupujícím projektům, například za: nejlepší grafiku, nejoriginálnější problém, nejprofesionálnější prezentaci, umělecky nejlépe zpracovanou prezentaci, nejlepší využití hudby v prezentaci vědeckého projektu nebo nejvíce ekologicky uvědomělý projekt.

Každému týmu soutěžících bude poskytnuto shrnutí hodnocení poroty jejich projektu vzápětí po vyhodnocení.