Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Pioneers

Žáci ve věku od 14 do 19 let mohou ukázat svou inspiraci vesmírem a zažít zábavu při přípravě projektu v oblasti vesmírného výzkumu a technologií.

Soutěž Odysseus nabízí žákům v kategorii Pioneers možnost osvojit si experimentální metody a získat povědomí o světě vědy.

 

Připraveni přijmout výzvu?...
Přidej se k Pioneers!
Pravidla
 • Soutěže se mohou zúčastnit student od 14 do 19 let. To zahrnuje žáky narozené mezi 1. dubnem 1997 a 31. březnem 2003 (včetně).
 • „Pioneers“ pracují v týmech o dvou (2) až třech (3) členech, vedených jedním učitelem/vedoucím. Žáci v rámci jednoho týmu mohou být z různých škol ve stejné zemi nebo z různých tříd/ročníků ze stejné školy. Musí být ale respektováno věkové kritérium. Každý tým může mít také mentora/poradce, který je bude vést technicky nebo vědecky.
 • Každý tým v kategorii „Pioneers“ musí mít učitele/vedoucího, který bude mít na starost registraci a odevzdání projektu, povede tým během práce na projektu a případně i během cesty na regionální semifinále a celoevropské finále.
 • Každý tým může odevzdat pouze jeden projekt a každý soutěžící může soutěžit pouze v jednom týmu.
 • Týmy by měly zvolit unikátní, identifikující název, který odráží vzdělávací, vědecké nebo společenské cíle soutěže.
 • Všichni soutěžící nebo týmy musí odevzdat originální projekt týkající se vesmírného výzkumu na jedno z témat specifikovaných pro jejich věkovou kategorii.
 • Soutěžící v kategorii „Pioneers“ mohou odevzdat svůj soutěžní příspěvek elektronicky mezi 1. zářím 2016 a 31. březnem 2017.
 • Všechny příspěvky musí být vlastní prací soutěžících a být vytvořené speciálně pro tuto soutěž.
 • Projekty kategorie „Pioneers“ budou hodnoceny ve třech kolech:
  • Kolo 01 V národním kole porotou ze země soutěžících, která bude hodnotit soutěžní příspěvky odeslané přes internet. To bude probíhat v dubnu 2017. Příspěvky ze zemí mimo EU budou přiřazeny organizátory soutěže k jedné z porot podle zvoleného jazyka soutěžících.
  • Kolo 02 V regionálním semifinále několika vybranými porotci z předchozího kola, kteří budou vybráni z každé země daného regionu. Hodnocení projektů proběhne na semifinále pořádaném v každém regionu. Semifinále se budou účastnit národní vítězové z daného regionu. Týmy, které postoupí do semifinále, budou prezentovat své projekty živě před porotou. Regionální semifinále se budou konat mezi 30. dubnem a 30. červnem 2017. Přesná data pro konkrétní region budou vyhlášena na internetové stránce soutěže Odysseus.
  • Kolo 03 V celoevropském finále porotou složenou z předních osobností z oblastí vesmírného výzkumu, vzdělávání a vědy. Vítězové regionálního semifinále se setkají v Toulouse, aby prezentovali své projekty porotě. Celoevropské finále proběhne v červenci 2017.
 • Počet postupujících z národního kola bude určen na základě relativní populace soutěžících států a počtu příspěvků v každém regionu a tematické kategorii. Organizátoři soutěže Odysseus vyhlásí, kolik vítězů postoupí do semifinále, prostřednictvím oficiální internetové stránky soutěže. Deset vítězných týmů z regionálních semifinálí postoupí do celoevropského finále.
 • Během výběru nejlepších projektů na celoevropské úrovni se nepřihlíží k občanství nebo bydlišti finalistů. Tedy nejsou dány kvóty na základě počtu obyvatel jednotlivých zemí nebo poměrů přihlášených soutěžících.
 • Porotci soutěžních projektů budou udělovat body dle následujících kritérií:
  • Akademická dokonalost (přesnost, náročnost)
  • Relevance k danému tématu
  • Schopnost řešení problémů
  • Originalita
  • Společenský přínos
  • Prezentace
  • Technická hodnota a praktické dovednosti
  • Zohlednění udržitelnosti a ovlivnění životního prostředí
 • Každý tým dostane shrnutí hodnocení svého projektu porotou. Pozdějším žádostem o další hodnocení nebude vyhověno.
 • Porota taktéž vyhlásí několik zvláštních ohodnocení i pro nepostupující týmy z každého kola, např.:
  • Nejlepší grafika
  • Nejoriginálnější problém
  • Nejprofesionálnější prezentace
  • Nejlépe umělecky zpracovaný projekt
  • Nejlepší využití hudby ve vědeckém projektu
  • Nejinovativnější přístup k tématu
  • Nejekologičtější projekt
  • Nejvíce inovativní řešení problému
  • Nejlepší využití poznatků o vesmíru
 • Každý tým kategorie „Pioneers“ dostane diplom potvrzující účast v soutěži Odysseus, stejně jako učitel/vedoucí každého týmu.
 • Všechny vítězné projekty budou vystaveny v Síni slávy na internetových stránkách soutěže Odysseus a členům daných týmů bude udělena medaile.
 • Účast v soutěži je zdarma a cestovní náklady (jízdenky na vlak či letenky, ubytování, strava a pojištění) na účast v regionálním semifinále a celoevropském finále budou hrazeny organizátory soutěže Odysseus do smysluplné výše pro jednoho učitele/vedoucího a maximálně tři soutěžící.
 • Jak na regionálním semifinále, tak na celoevropském finále se soutěžící budou účastnit řady dalších doprovodných aktivit spojených s vesmírem. Ty budou organizovány a hrazeny organizátory soutěže Odysseus.
 • Je zodpovědností týmového učitele/vedoucího, aby poskytl kompletní a správné informace o každém soutěžícím z daného týmu prostřednictvím registračního formuláře na stránkách soutěže Odysseus.
 • Každý nezletilý účastník (mladší 18 let) musí doložit souhlas rodičů, aby se mohl soutěže účastnit.
 • Rodičovský souhlas s cestou a účastí na regionálním semifinále a celoevropském finále musí být poskytnut každým účastníkem mladším osmnácti (18) let účastnícím se daného finále.
 • Je zodpovědností týmového učitele/vedoucího, aby poskytl organizátorům soutěže podepsaný souhlas rodičů pro všechny své soutěžící.
 • Každý učitel/vedoucí může vést až 4 týmy v soutěži.
Kalendář
 • Počátek registrací
  1. září 2017
 • Termín odeslání příspěvků
  31. března 2017
 • Regionální semifinále
  30. dubna 2017 – 30. června 2017
 • Celoevropské finále a předávání cen
  červenec 2017
Instrukce

01

První krok

Zaregistruj se do soutěže Odysseus, vyplň registrační formulář a potvrď souhlas se soutěžními pravidly.

02

Druhý krok

Druhým krokem pro soutěžní tým je výběr tématu a typu projektu.

Každý projekt musí být zpracován na jediné téma. Soutěžící si ale mohou vybrat, jaký obor pro zpracování daného tématu využijí: elektronika, fyzika, chemie, umění, design, architektura, psychologie atd. – to vše může být využito na zpracování vybraného tématu.

Soutěžící si mohou vybrat téma ze seznamu níže:

Sluneční soustava a vesmírný výzkum

 • Raketové systémy – proč a jak raketa letí
 • Průzkum terestrických planet – co se jejich pochopením můžeme naučit o Zemi?
 • Kosmické lety s lidskou posádkou – jak se cítí člověk několik tisíc kilometrů od Země?
 • Koncept stálého měsíčního města – jak přežít na Měsíci?
 • Velké teleskopy ve vesmíru – proč je oběžná dráha dobrým místem pro pozorování vesmíru?

Evropa ve vesmíru

 • Vesmírné mise – proč jsou pro lidstvo užitečné?
 • Evropa přistála na kometě a Titanu – jaké jsou přínosy pro vědu?
 • Jeden rok na kometě (formou sci-fi popiš, co může čekat osoba, která by tam žila)
 • Hledání druhé Země – evropskéúspěchy a plány ve výzkumu exoplanet
 • Evropa spolupracující s ostatními zeměmi – jaké jsou výhody spolupráce při vesmírných misích?

Lidé na Marsu

 • Průzkum Marsu – proč je tato rudá planeta tak fascinující?
 • Srovnej rok života na Zemi a na Marsu.
 • Jak postavit autonomní vesmírnou stanici na Marsu?
 • Budoucí marsovská města – architektura.
 • Osamělost a nuda během dlouhého letu k Marsu – psychologické aspekty

Astrobiologie – hledání života ve vesmíru

 • Co je to život? Co dělá planetu obyvatelnou?
 • Napište sci-fi příběh o letu k exoplanetě kosmickou lodí s rychlostí kolem 90 % rychlosti světla
 • Objevili jsme mimozemšťany – jak s nimi můžeme mluvit, v jakém jazyce?

 Tento seznam není závazný a jakékoliv jiné rozšíření těchto nápadů v rámci vybraných témat může být zpracováno na základě představivosti studentů.

Tým vybere typ projektu, na kterém chce pracovat. To může být experiment, video, tvorba modelu či prototypu, prezentace nebo něco jiného (Podívej se na Omezení[1])

Zkontroluj šablonu pro odevzdání, která je poskytována organizátory. Není povinná, ale doporučená a naleznete ji zde.

[1] Elektronické soubory nahrané jako dokumentace ke každému projektu mohou zahrnovat: ilustrované eseje, PowerPoint prezentace, plakáty, odkazy na videa, odkazy na projektové webové stránky a audio soubory.

Povolené formáty jsou:

 • Dokumenty: .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx
 • Obrázky: .png, .jpg .bmp, .gif
 • Videa:  Všechna videa je třeba nahrát na YouTube nebo Vimeo a poskytnout odkaz
 • Audio formáty: .mp3
 • Kompresní formáty: .tar .gz .zip .7z

Maximální limit pro celkovou velikost nezkomprimovaných souborů pro každý soutěžní příspěvek je 20 MB

Materiálové náklady na projekt nesmí být vyšší než 300 €.

03

Třetí krok

Tým provede výzkum na vybrané téma (rešerše v knihovnách a online, pozorování a experiment, interview, atd.) a navrhne řešení či cíl své práce. Měl by se svým vedoucím, případně také se svým mentorem, konzultovat realizovatelnost a vědeckou smysluplnost svého nápadu a rozdělit práci mezi jednotlivými členy týmu.

Tým se může nyní posunout k samotné práci na projektu. Soutěžící musí vytvořit svůj projekt v souladu s požadavky soutěže, a musí se vyhnout plagiátorství uvedením potřebných odkazů a referencí na použité materiály ve svém projektu. Tým by rovněž měl ukázat, v čem je jejich projekt inovativní a relevantní k tématu, který si vybraly. Dále by měl tým využít informace a data, které nasbíral během provádění interview, experimentů, pozorování a výzkumu v knihovně nebo online.

04

Čtvrtý krok

Závěrečným krokem je odeslání projektu prostřednictvím webové stránky soutěže Odysseus. Účastníci mohou vytvořit a odeslat svůj projekt v kterémkoliv z dvaceti čtyř (24) oficiálních jazyků EU.

Ceny Zapoj se do kosmické výzvy & vyhraj úžasné ceny!

Hlavní cena

Cesta na Evropský kosmodrom ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe (letenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění, účast na programu návštěv a prohlídky kosmodromu a dalších atrakcí pro všechny členy týmu a jejich doprovázejícího učitele)

“European Youth Space Ambassador” diplom.

Ceny pro finalisty

Kvalitní počítačem řiditelný dalekohled pro každého studenta týmu účastnícího se finále – výherců regionálního semifinále.

Cesta na celoevropské finále (letenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění a účast na programu pro všechny členy týmu a jejich doprovázejícího učitele).

Národní výherci pozvaní na semifinále

Cesta na regionální semifinále (letenky a/nebo jízdenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění a účast na programu pro všechny členy týmu a jejich doprovázejícího učitele).

Medajlon výherce

Všichni zúčastnění získají certifikát o účasti v soutěži Odysseus II.

Peněžní ekvivalent nemůže být zaměněn za tyto ceny.

Průběh a kritéria hodnocení

Odevzdané projekty budou hodnoceny komisemi na národní úrovni v dubnu 2017. Pokud budou projekty vybrány k postupu do regionálního semifinále, soutěžící budou pozváni, aby se zúčastnili regionálního semifinále se všemi ostatními národními vítězi jejich regionu. Na semifinále budou národní vítězové prezentovat své projekty porotě. Regionální semifinále se budou konat mezi 30. dubnem a 30. červnem 2017. Vítězové regionálních semifinálí se zúčastní v Toulouse celoevropského finále, kde budou prezentovat své projekty mezinárodní porotě. Toto celoevropské finále se bude konat v červenci 2017.

Projektům budou uděleny body na základě následujících kritérií:

 • Akademická dokonalost (váha 20%)

Přihláška do soutěže je po akademické stránce dokonalá, pokud poskytuje dobře zdokumentované důvody s využitím vědeckých metod, které jsou dohledatelné a ověřitelné z důvěryhodných zdrojů. Obsahuje tedy citace na původní vědecké zdroje, pro kritickou diskuzi využívá vědecké a vzdělávací zdroje a příklady ukazujíc, že soutěžící získali znalosti relevantního kontextu jejich projektu a hlubší porozumění základních konceptů a obecné problematiky.

 • Relevance k danému tématu (váha 10%)

Toto kritérium zohledňuje rozsah, ve kterém je předkládaný projekt relevantní ke zvolené tematické kategorii a jejímu rozsahu. Relevantní teoretická část a literatura musí být též adekvátně využita.

 • Schopnost řešení problémů (váha 15%)

Toto kritérium zohledňuje přístup soutěžících a jejich dokumentovaný myšlenkový proces v přístupu k tematice jejich projektu, při popisování problematiky, určování, které údaje a informace je nutno získat, plánování a hledání řešení či možných alternativ a vyhodnocení zvolených řešení.

 • Originalita (váha 20%)

Hlavním kritériem zohledňujícím originalitu příspěvku je to, zda je projekt unikátním produktem týmové práce a vlastních nápadů, přinášející nové poznatky, či nekonvenční nápady. I pokud bude příspěvek postaven na původní práci někoho jiného, může být stále považován za originální, pokud tým vytvoří nový nápad či nově problematiku prezentuje, použije nový přístup či metodu či navrhne inovativní využití nápadu v praxi.

 • Společenský přínos (váha 10%)

Bude zohledněno jak a do jaké míry příspěvek navrhuje nápady k řešením, které mají dlouhodobý přímý či nepřímý společenský užitek či nakolik návrh může napomoci k řešení současných výzev naší společnosti (např. změna klimatu, tenčící se zásoby energií, vody a potravin).

 • Prezentace (váha 10%)

Toto kritérium zohledňuje celkovou strukturu a formát projektu a jeho cílů, zda metodologie a výsledky jsou jasně prezentovány. Také zohlední, zda jsou logicky spávně organizovány a správně napojeny jednotlivé myšlenky, srozumitelně uspořádány vhodné podpůrné materiály a audiovizuální dokumentace (fotografie, náčrtky, stránky prezentace, audio, videa atd.)

 • Technická hodnota a praktické dovednosti (váha 10%)

Příspěvek ukáže technickou užitečnost, když načrtne jednoznačný koncept či teorii, podloženou literaturou, informujíc o designu a klíčových neznámých projektu. Porota také zhodnotí praktické schopnosti, včetně učenlivosti, preciznosti, komunikačních schopností a vhodného zaznamenání do přehledných tabulek. Také využití nástrojů či schopností něco postavit, elektrotechnicky pájet či vytvořit ze dřeva.

 • Zohlednění udržitelnosti a ovlivnění životního prostředí (váha 5%)

Toto kritérium posuzuje, jak bylo zohledněno možné ovlivnění životního prostředí či diskuze udržitelnosti projektu např. využitím ekologicky šetrných materiálů či metod realizace či prezentace projektu.

Porotou bude též uděleno v každém kole několik zvláštních ocenění nepostupujícím projektům, například za: nejlepší grafiku, nejoriginálnější problém, nejprofesionálnější prezentaci, umělecky nejlépe zpracovanou prezentaci, nejlepší využití hudby v prezentaci vědeckého projektu nebo nejvíce ekologicky uvědomělý projekt.

Každému týmu soutěžících bude poskytnuto shrnutí hodnocení poroty jejich projektu vzápětí po vyhodnocení.

Tipy pro úspěch
 • Dobře pochopte soutěž. Pečlivě si přečtěte pravidla soutěže a jednotlivé části.
 • Zaměřte svou snahu na specifická kritéria hodnocení. Vědecká komise se skládá z profesionálních vědců, výzkumníků a odborníků v oblasti vzdělávání. Každý příspěvek hodnotí podle konkrétních soutěžních kritérií. Obsah, včetně vědecké přesnosti a excelence, bude určovat jejich rozhodnutí. Snažte se být konkrétní a nepište něco, co jste si předtím neověřili a především nepiště něco, čemu nerozumíte. Snažte se být konsistentní a svůj projekt příliš nenatahujte. Stručnější projekty mají větší šanci na úspěch, jelikož jsou důkladnější a výstižnější. Snažte se svůj projekt zorganizovat tak, aby měl logickou posloupnost a strukturu. Také se snažte vytvořit atraktivní provedení.
 • Pracujte na základech. Grafický vzhled příspěvku je často indikátorem vážné snahy studentů. Úhledný, dobře sestavený a čtivý příspěvek bez pravopisných chyb bude mít větší šanci na úspěch. Pokud je váš příspěvek esej, je doporučováno ji dát ke kontrole přečíst někomu jinému.
 • Plánujte předem. Vytvořte plán vašeho projektu, kde nastíníte hlavní činnosti. Naplánujte čas tak, aby váš plán práce umožnil čas na přezkoumání a opravu příspěvku.
 • Najděte učitele/vedoucího. Učitel/vedoucí otevřený novým nápadům může být velkým zdrojem pro hodnocení designu projektu předtím, než ho začnete rozvíjet, pro kontrolu vašich experimentů, doporučení vědeckých článků, ze kterých vycházíte, videí, modelů nebo prototypů, atd., a být člověkem, ke kterému můžete zajít s dotazem či pro radu. Váš učitel/vedoucí může být váš učitel přírodovědných oborů nebo učitel z jiné školy či místní univerzity se zkušenostmi s vaším tématem či výzkumnou metodou. Pamatujte však, že práce na projektu jako taková, včetně projektového designu a analýzy dat, musí být vaší vlastní prací. Pokud neovládáte plynně angličtinu a chcete odevzdat váš příspěvek v angličtině nebo ho do ní přeložit a/nebo byste potřebovali pomoc s využitím knížek a jiných zdrojů v angličtině, měli byste také požádat angličtináře o asistenci na projektu. V závislosti na typu vašeho projektu můžete do projektu zapojit i jiné učitele než učitele z oblasti přírodních věd, technologií a umění, o kterých si myslíte, že by vám mohli pomoci vytvořit úspěšný projekt.
 • Utvořte tým. Soutěž Odysseus je v této kategorii určena pro týmy po 2 až 3 studentech. Najděte další členy týmu tak, abyste vytvořili kompaktní tým, a rozdělte úkoly mezi všechny členy.
 • Vyhledejte podporu Mentora. Podívejte se na stránku Odysseus pro zvolení Mentora z vaší země.
 • Udělejte se svými členy týmu, učiteli nebo členy rodiny brainstorming potenciálních témat vašeho projektu, abyste zvolili takové, které bude váš tým zajímat.
 • Použijte šablonu pro dokumentaci projektu poskytnutou organizátory soutěže.
 • Vyberte téma projektu, které je pro vás smysluplné. Pak bude pro vás lehčí trávit čas prací na projektu a soustředit se na něj.
 • Vytvořte otázku pro váš výzkum, která vám pomůže definovat, na co bude váš příspěvek odpovídat. Zeptejte se sami sebe na vztah mezi tím, na co se váš projekt soustředí a tím, o jaký výstup z něho máte zájem. Přemýšlejte o tom, jako by cíl vašeho projektu nebo vaše hypotéza byly vyjádřeny otázkou.
 • Kreslete diagramy nebo tabulky pro organizaci informací, které budete o vesmíru a především o vašem tématu sbírat. Pomohou vám přetvořit tyto informace v něco smysluplného.
 • Ptejte se organizátorů na otázky v případě nejasností, a to prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Zorganizujte si pomůcky, materiály a potřeby pro soutěž.
 • Najděte užitečné webové stránky a zdroje relevantního materiálu pro váš projekt, ale držte se ověřených a hodnověrných zdrojů (jako např. stránky ESA nebo NASA a stránky s příponou .edu). Podívejte se také na stránky soutěže, konkrétně ZDROJE.
 • Věnujte hodně času hledání potřebných informací k vašemu projektu.
 • Ujistěte se, že všechna fakta, která budete používat, jsou ověřitelná hodnověrnými zdroji, předtím než je budete považovat za platná.
 • Se svým výzkumem jděte do hloubky. Snažte se naučit vědecké koncepty a buďte tak detailní, jak to bude možné.
 • Nenechte se odradit, pokud narazíte při práci na projektu na problémy.
 • Bavte se! Užijte si své vesmírné dobrodružství!
Často kladené dotazy

Co je Odysseus II?

Odysseus II je celoevropský projekt financovaný Evropskou komisí. Jeho hlavním cílem je organizace celoevropské soutěže Odysseus pro žáky a studenty ve věku mezi sedmi (7) a dvaadvaceti (22) lety v oblasti výzkumu vesmíru. Soutěže se mohou zúčastnit nejenom žáci a studenti z členských zemí EU, ale i ze zemí, které členy EU nejsou.

Chci zaregistrovat (tým) do soutěže Odysseus – Jak to udělám?

Můžete se ZAREGISTROVAT vyplněním své e-mailové adresy a zvoleného hesla v patřičné sekci webové stránky soutěže Odysseus. Poté, co zadáte svůj e-mail a heslo je třeba zvolit kategorii Pioneers a přijmout pravidla soutěže. Musíte rovněž ověřit svůj e-mailový účet kliknutím na odkaz, který vám bude automaticky zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Následně se musíte PŘIHLÁSIT a vyplnit informace o svém týmu v registračním formuláři. Každý tým má mít dva (2) až tři (3) členy s jedním učitelem jako vedoucím. Každému týmu by měl s registrací pomoct učitel/vedoucí (viz sekce Pravidla).

Jak musím být starý, abych se mohl zúčastnit soutěže Odysseus?

Účastníkům musí být mezi čtrnácti (14) a devatenácti (19) lety (středoškoláci narození mezi 1. dubnem 1997 a 31. březnem 2003 (včetně).

Potřebuji splňovat nějaké další podmínky, abych se mohl zaregistrovat do soutěže Odysseus?

Ano, rodič nebo zákonný zástupce musí vyplněním patřičného formuláře udělit souhlas s účastí studenta v soutěži Odysseus a souhlas s pravidly soutěže. Formulář odevzdá týmovému učiteli/vedoucímu. Aby byl tým oprávněn se soutěže zúčastnit, musí být registrace dokončena před 31. březnem 2017.

Můžete mi pomoci sestavit tým?

Blog na webových stránkách soutěže Odysseus lze využít pro spojení s ostatními potenciálními účastníky nebo vypsat nabídku míst v týmu, třeba pro účastníky s požadovanými dovednostmi.

Mohou být členové týmu z různých škol?

Ano, členové týmu mohou být ze stejné nebo z různých škol v rámci stejné země.

Můžeme přidat další členy týmu, když už jsme náš tým zaregistrovali?

Ano. Učitel/vedoucí může přidat účastníky až do 31. března 2017, nelze však překročit limit 3 členů na jeden tým.

Mohu být ve více než jednom týmu?

Ne, každý žák může soutěžit pouze v jednom týmu.

V jakém jazyce musíme odevzdat náš příspěvek?

Svůj příspěvek můžete odevzdat v jednom z následujících jazyků: bulharština, čeština, chorvatština, dánština, nizozemština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, irština, italština, lotyština, litevština, maltština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, španělština a švédština. Týmy ze zemí mimo Evropskou unii musí odevzdat příspěvek v jednom z výše uvedených oficiálních jazyků EU.

Pokud se příspěvek dostane do celoevropského finále soutěže a příspěvek byl původně vypracován v jiném jazyce než v angličtině, tým musí poskytnout jeho kompletní překlad do angličtiny.

Budu mít nějaké informace o tom, jak vypracovat soutěžní příspěvek?

Můžete zvolit vlastní téma související s jedním z témat soutěže. Je na vás, jakou formu a design příspěvku zvolíte (text, power point prezentace, video, model, multimediálnípresentaci, experiment, atd.), ale doporučujeme přiložit projektový list, na který použijete poskytnutou šablonu, a kde popíšete myšlenku svého projektu. Můžete přiložit kolik souborů chcete, budete-li to považovat za vhodné. Pro zobrazení příkladů příspěvků a odkazů k relevantním zdrojům o vesmírném výzkumu se podívejte na knihovnu soutěže Odysseus.

Jak odešlu příspěvek?

Je třeba nahrát váš příspěvek společně s jeho shrnutím (na zadaném formuláři) kliknutím na „Odeslat soutěžní příspěvek“ a dalším postupem dle instrukcí.

Může můj tým odeslat více než jeden příspěvek?

Ne. Každý tým může odeslat pouze jeden příspěvek do soutěže Odysseus.

Co mám dělat, když jsem zapomněl heslo k soutěžnímu portálu Odysseus?

Na přihlašovací stránce se nachází odkaz „Zapomněl jsem heslo“. Klikněte na něj a nové heslo Vám bude zasláno na registrovanou e-mailovou adresu k Vašemu účtu k soutěži Odysseus.

Kdy máme odeslat náš příspěvek?

Příspěvek musíte odeslat v termínu od 1. září 2016 do 31. března 2017. Organizátoři soutěže Odysseus doporučují odeslat příspěvek ihned po dokončení a nečekat do konečného data pro odeslání.

Můžete mi pomoct s nahráním soutěžního příspěvku na web Odysseus?

Ano. Postupujte podle instrukcí uvedených v odkazu Odeslat příspěvek. Pokud máte jakékoliv otázky nebo potřebujete pomoct s nahráním příspěvku, vyplňte a odešlete prosím kontaktní formulář a organizátoři Vám pomohou a zajistí, aby byl Váš příspěvek správně nahrán.

Dostaneme zhodnocení našeho projektu od hodnotitelů?

Všechny týmy dostanou shrnutí hodnocení svého projektu od poroty po dokončení procesu hodnocení.

Jaká jsou kritéria pro hodnocení?

Pro kompletní detaily hodnocení prosím čtěte sekci Kritéria hodnocení Pioneers.

Kolik týmů se dostane do regionálníhosemifinále a celoevropskéhofinále?

Počet týmů postupujících do dalšího kola hodnocení bude určen na základě relativní populace zúčastněných zemí a počtu odeslaných příspěvků z každého regionu a každé tematické kategorie. Každá země EU bude reprezentována v regionálním semifinále minimálně jedním týmem.  Týmy mohou být pozvány do regionálního semifinále pouze v případě, že jejich projekt získal alespoň 10 z 20ti bodů v první fázi hodnocení. Organizátoři soutěže Odysseus vyhlásí, kolik týmů bude vybráno pro regionální semifinále prostřednictvím oficiální webové stránky. Deset vítězných týmů z jednotlivých regionálních semifinále se zúčastní celoevropského finále.

Můžu zobrazit ostatní odeslané příspěvky do soutěže Odysseus?

Ano. Všechny příspěvky mohou být zobrazeny na webové stránce Odysseus, a to v sekci Galerie po uzávěrce odeslání příspěvků.

Kdy se dozvím, jestli byl můj tým vybrán do regionálního semifinále?

Národní vítězové soutěže budou vyhlášeni po 20. dubnu 2017.

Jak budeme upozorněni v případě výhry v regionálním semifinále?

Vítězný tým v každém regionálním semifinále bude vyhlášen na jeho konci po dokončení konzultací poroty. Finalisté budou rovněž vyhlášeni na stránkách soutěže Odysseus dne 30. dubna 2016.

Jaké jsou ceny v soutěži?

Pro kompletní detaily o soutěžních cenách prosím navštivte sekci Soutěžní ceny.