Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Vesmír ... NECHTE SE INSPIROVAT!
Vesmír ...
NECHTE SE INSPIROVAT!

Pravidla

 • Soutěže se mohou zúčastnit student od 14 do 19 let. To zahrnuje žáky narozené mezi 1. dubnem 1997 a 31. březnem 2003 (včetně).
 • „Pioneers“ pracují v týmech o dvou (2) až třech (3) členech, vedených jedním učitelem/vedoucím. Žáci v rámci jednoho týmu mohou být z různých škol ve stejné zemi nebo z různých tříd/ročníků ze stejné školy. Musí být ale respektováno věkové kritérium. Každý tým může mít také mentora/poradce, který je bude vést technicky nebo vědecky.
 • Každý tým v kategorii „Pioneers“ musí mít učitele/vedoucího, který bude mít na starost registraci a odevzdání projektu, povede tým během práce na projektu a případně i během cesty na regionální semifinále a celoevropské finále.
 • Každý tým může odevzdat pouze jeden projekt a každý soutěžící může soutěžit pouze v jednom týmu.
 • Týmy by měly zvolit unikátní, identifikující název, který odráží vzdělávací, vědecké nebo společenské cíle soutěže.
 • Všichni soutěžící nebo týmy musí odevzdat originální projekt týkající se vesmírného výzkumu na jedno z témat specifikovaných pro jejich věkovou kategorii.
 • Soutěžící v kategorii „Pioneers“ mohou odevzdat svůj soutěžní příspěvek elektronicky mezi 1. zářím 2016 a 31. březnem 2017.
 • Všechny příspěvky musí být vlastní prací soutěžících a být vytvořené speciálně pro tuto soutěž.
 • Projekty kategorie „Pioneers“ budou hodnoceny ve třech kolech:
  • Kolo 01 V národním kole porotou ze země soutěžících, která bude hodnotit soutěžní příspěvky odeslané přes internet. To bude probíhat v dubnu 2017. Příspěvky ze zemí mimo EU budou přiřazeny organizátory soutěže k jedné z porot podle zvoleného jazyka soutěžících.
  • Kolo 02 V regionálním semifinále několika vybranými porotci z předchozího kola, kteří budou vybráni z každé země daného regionu. Hodnocení projektů proběhne na semifinále pořádaném v každém regionu. Semifinále se budou účastnit národní vítězové z daného regionu. Týmy, které postoupí do semifinále, budou prezentovat své projekty živě před porotou. Regionální semifinále se budou konat mezi 30. dubnem a 30. červnem 2017. Přesná data pro konkrétní region budou vyhlášena na internetové stránce soutěže Odysseus.
  • Kolo 03 V celoevropském finále porotou složenou z předních osobností z oblastí vesmírného výzkumu, vzdělávání a vědy. Vítězové regionálního semifinále se setkají v Toulouse, aby prezentovali své projekty porotě. Celoevropské finále proběhne v červenci 2017.
 • Počet postupujících z národního kola bude určen na základě relativní populace soutěžících států a počtu příspěvků v každém regionu a tematické kategorii. Organizátoři soutěže Odysseus vyhlásí, kolik vítězů postoupí do semifinále, prostřednictvím oficiální internetové stránky soutěže. Deset vítězných týmů z regionálních semifinálí postoupí do celoevropského finále.
 • Během výběru nejlepších projektů na celoevropské úrovni se nepřihlíží k občanství nebo bydlišti finalistů. Tedy nejsou dány kvóty na základě počtu obyvatel jednotlivých zemí nebo poměrů přihlášených soutěžících.
 • Porotci soutěžních projektů budou udělovat body dle následujících kritérií:
  • Akademická dokonalost (přesnost, náročnost)
  • Relevance k danému tématu
  • Schopnost řešení problémů
  • Originalita
  • Společenský přínos
  • Prezentace
  • Technická hodnota a praktické dovednosti
  • Zohlednění udržitelnosti a ovlivnění životního prostředí
 • Každý tým dostane shrnutí hodnocení svého projektu porotou. Pozdějším žádostem o další hodnocení nebude vyhověno.
 • Porota taktéž vyhlásí několik zvláštních ohodnocení i pro nepostupující týmy z každého kola, např.:
  • Nejlepší grafika
  • Nejoriginálnější problém
  • Nejprofesionálnější prezentace
  • Nejlépe umělecky zpracovaný projekt
  • Nejlepší využití hudby ve vědeckém projektu
  • Nejinovativnější přístup k tématu
  • Nejekologičtější projekt
  • Nejvíce inovativní řešení problému
  • Nejlepší využití poznatků o vesmíru
 • Každý tým kategorie „Pioneers“ dostane diplom potvrzující účast v soutěži Odysseus, stejně jako učitel/vedoucí každého týmu.
 • Všechny vítězné projekty budou vystaveny v Síni slávy na internetových stránkách soutěže Odysseus a členům daných týmů bude udělena medaile.
 • Účast v soutěži je zdarma a cestovní náklady (jízdenky na vlak či letenky, ubytování, strava a pojištění) na účast v regionálním semifinále a celoevropském finále budou hrazeny organizátory soutěže Odysseus do smysluplné výše pro jednoho učitele/vedoucího a maximálně tři soutěžící.
 • Jak na regionálním semifinále, tak na celoevropském finále se soutěžící budou účastnit řady dalších doprovodných aktivit spojených s vesmírem. Ty budou organizovány a hrazeny organizátory soutěže Odysseus.
 • Je zodpovědností týmového učitele/vedoucího, aby poskytl kompletní a správné informace o každém soutěžícím z daného týmu prostřednictvím registračního formuláře na stránkách soutěže Odysseus.
 • Každý nezletilý účastník (mladší 18 let) musí doložit souhlas rodičů, aby se mohl soutěže účastnit.
 • Rodičovský souhlas s cestou a účastí na regionálním semifinále a celoevropském finále musí být poskytnut každým účastníkem mladším osmnácti (18) let účastnícím se daného finále.
 • Je zodpovědností týmového učitele/vedoucího, aby poskytl organizátorům soutěže podepsaný souhlas rodičů pro všechny své soutěžící.
 • Každý učitel/vedoucí může vést až 4 týmy v soutěži.