Φαίνεται ότι έχετε απενεργοποιήσει το javascript. Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε το javascript για αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Νομική Σημείωση | Πολιτική Απορρήτου

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ. Η πρόσβαση σε και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και όλους τους ισχύοντες νόμους.

Εκτός όπου δηλώνεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των κειμένων και εικόνων που περιλαμβάνονται σε αυτόν και η διάταξή του είναι κτήμα της Κοινοπραξίας Odysseus ΙΙ. Κάθε σήμα κατατεθέν που χρησιμοποιείται ή αναφέρεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι κτήμα του αντίστοιχου ιδιοκτήτη του.

Χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ με δική σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε δικαιώματα δημιουργού (copyright), κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark), κατοχυρωμένο σήμα υπηρεσιών (servicemark), εμπορικό μυστικό, ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή άλλες τέτοιες προστασίες ή περιορισμούς που εμπεριέχονται σε ή συνοδεύουν τέτοιο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρήσης, επιτρέπεται να κατεβάσετε, δημοσιεύσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, εκτελέσετε, προβάλλετε, εκπέμψετε και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του περιεχομένου για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς μόνο.

Εκτός όπως ρητά επιτρέπεται από το παρόν, συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε, αντιγράψετε, εκπέμψετε, μεταβιβάσετε, πωλήσετε, αναπαράγετε, εκχωρήσετε δικαιώματα, διανείμετε, εκτελέσετε, προβάλλετε, μεταποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από ή εκμεταλλευτείτε, ούτε θα επιτρέψετε σε άλλους να πράξουν τα ανωτέρω ως προς, οποιοδήποτε περιεχόμενο εν όλω ή εν μέρει, ούτε θα χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ με οποιονδήποτε τρόπο μη συμβατό με αυτούς τους όρους χρήσης ή τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους προς τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Επιφυλασσόμαστε να απαγορεύσουμε σε οποιαδήποτε οντότητα ή άτομο να δημιουργήσει σύνδεσμο προς τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Ο δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων δικτυακών τόπων όπου είναι αναρτημένες συμμετοχές στον διαγωνισμό Odysseus ΙΙ. Όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο προς άλλους δικτυακούς τόπους, αποχωρείτε από τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ. Οι άλλοι δικτυακοί τόποι δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και αναγνωρίζετε ότι η Κοινοπραξία Odysseus ΙΙ δεν είναι υπεύθυνη για, ούτε εγκρίνει οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο.

Ο δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ παρέχεται για δική σας χρήση χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη. Όταν χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, συμφωνείτε να αναλάβετε κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τη χρήση του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ. Περαιτέρω συμφωνείτε να προστατέψετε την εταιρεία SignosisSprl., τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους της από κάθε απαίτηση προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση από εσάς, ή την αδυναμία χρήσης, αυτού του δικτυακού τόπου ή των δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτόν. Συμφωνείτε ότι ούτε η SignosisSprl. ούτε οποιοσδήποτε από τους άλλους εταίρους της Κοινοπραξίας Odysseus ΙΙ δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια προκαλείται ή φέρεται ότι προκλήθηκε από εσάς με βάση οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στον δικτυακό τόπο. Η SignosisSprl., οι διευθυντές, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι αντιπρόσωποί της σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποζημίωση άμεση, έμμεση, δευτερογενή, ποινικού χαρακτήρα, ή επακόλουθη οποιουδήποτε είδους αναφορικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ. Αυτή η εξαίρεση και αποποίηση κάθε ευθύνης ισχύει για οποιαδήποτε ένδικη αιτία είτε στηρίζεται σε σύμβαση, εγγύηση, βλάβη, ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία.

Η SignosisSprl. και οι άλλοι εταίροι της Κοινοπραξίας Odysseus ΙΙ δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ή εξασφάλιση ως προς την ακρίβεια, επικαιρότητα, απόδοση, πληρότητα ή καταλληλότητα των πληροφοριών και  του περιεχομένου που βρίσκεται ή προσφέρεται στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και υλικά μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και η SignosisSprl. ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

Οι μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες ανάρτησης ή αλλαγής πληροφοριών, ή με άλλον τρόπο πρόκλησης βλάβης στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ, απαγορεύονται αυστηρά και μπορεί να επισύρουν ποινές κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Για λόγους ασφαλείας του δικτυακού τόπου και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η υπηρεσία παραμένει διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, αυτό το υπολογιστικό σύστημα χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού που παρακολουθούν τη διαδικτυακή κίνηση προκειμένου να αναγνωρίζουν μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες ανάρτησης ή αλλαγής πληροφοριών, ή με άλλον τρόπο πρόκλησης βλάβης στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι δωρεάν και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παράγουν σχέση επιχειρηματική ή επαγγελματικών υπηρεσιών ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε από τους εταίρους της Κοινοπραξίας Odysseus ΙΙ. Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να οδηγούν σε υπηρεσίες ή δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από εταίρους της Κοινοπραξίας Odysseus ΙΙ. Αναφορικά με αυτές τις άλλες υπηρεσίες ή δικτυακούς τόπους δεν προσφέρεται καμία κρίση ή εγγύηση, και οι εταίροι της Κοινοπραξίας Odysseus ΙΙ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τέτοιες υπηρεσίες ή δικτυακούς τόπους. Ένας σύνδεσμος προς έναν άλλο δικτυακό τόπο ή υπηρεσία δεν αποτελεί έγκριση αυτού του δικτυακού τόπου ή υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρήση κάνετε των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, ή σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή υπηρεσία συνδέεται με αυτόν τον δικτυακό τόπο, γίνεται με δική σας ευθύνη.

Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με την ομοθεσία της επικράτειας από την οποία συνδέεστε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και συμφωνείτε ότι δεν θα συνδεθείτε ούτε θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο σε παράβαση αυτής της νομοθεσίας. Εκτός όπου ρητά δηλώνεται διαφορετικά στο παρόν, οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλεται από εσάς μέσω αυτού του δικτυακού τόπου θα θεωρείται μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη. Συνηγορείτε ότι έχετε νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε τέτοιες πληροφορίες και συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλλετε καμία πληροφορία εκτός εάν νόμιμα δικαιούστε να το πράξετε. Λόγω της ανοιχτής φύσης του διαδικτύου, σας συνιστούμε να μην υποβάλλετε πληροφορίες που θεωρείτε εμπιστευτικές.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον δικτυακό τόπο, μπορείτε να στείλετε email στο: info@signosis.eu.