Φαίνεται ότι έχετε απενεργοποιήσει το javascript. Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε το javascript για αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Διάστημα... ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!
Διάστημα...
ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!

Κριτήρια και Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν αρχικά σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα γίνει διαδικτυακά μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής, τον Απρίλιο 2017. Εφόσον μια εργασία επιλεγεί για να προκριθεί στο περιφερειακό επίπεδο, οι διαγωνιζόμενοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στους ημιτελικούς με όλους τους άλλους εθνικούς νικητές της περιφέρειάς τους. Στους ημιτελικούς οι νικητές κάθε χώρας θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε μια κριτική επιτροπή. Οι περιφερειακοί ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν από τις 30 Απριλίου έως 30 Ιούνιου 2017. Οι νικητές των περιφερειακών ημιτελικών θα συναντηθούν στην Τουλούζ της Γαλλίας για τον διεθνή τελικό, όπου θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε μια επιτροπή διεθνών κριτών. Αυτός ο τελικός θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2017.

Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ακαδημαϊκή αριστεία (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Μια συμμετοχή στο διαγωνισμό επιδεικνύει ακαδημαϊκή αριστεία όταν περιέχει σωστά τεκμηριωμένα επιχειρήματα, χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους οι οποίες είναι αξιόπιστες και επαληθεύσιμες, περιλαμβάνει αναφορές, κάνει κρίσιμη χρήση επιστημονικών και μαθησιακών πηγών και αναδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει γνώσεις πάνω στο θέμα που διαπραγματεύονται και έχουν κατανοήσει σε βάθος τις έννοιες και τα ζητήματα που αφορούν στην εργασία τους.

  • Σύνδεση με το θέμα που επιλέχθηκε (συντελεστής βαρύτητας 10%)

Με αυτό το κριτήριο θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη εργασία σχετίζεται με τη θεματική κατηγορία, η οποία επιλέχθηκε και το σκοπό του θέματος. Σχετική θεωρία και βιβλιογραφική σύνδεση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επαρκώς.

  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (συντελεστής βαρύτητας 15%)

Το κριτήριο αυτό θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν το θέμα που πραγματεύονται και το περιγράφουν, καθορίζουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτείται να βρουν, σχεδιάζουν και προχωρούν στην επίλυσή του ή χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις και τις αξιολογούν.

  • Αυθεντικότητα (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Βασικό κριτήριο για να αξιολογηθεί η αυθεντικότητα μιας συμμετοχής, είναι η εργασία αυτή να αποτελεί το προϊόν ομαδικής εργασίας και ιδεών, να είναι μοναδική ή καινοτόμα ή μη συμβατική. Ακόμη και να η συμμετοχή βασίζεται στη δουλειά κάποιου άλλου, μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική αν η ομάδα συλλάβει μια νέα ιδέα, κάνει μια πρωτότυπη παρουσίαση του προβλήματος, υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση ή μέθοδο, ή τη χρησιμοποιήσει με ένα πρωτοποριακό τρόπο.

  • Σύνδεση με την κοινωνία (συντελεστής βαρύτητας 10%)

Θα αξιολογηθεί το πώς και ο βαθμός στον οποίο η συμμετοχή προτείνει λύσεις και ιδέες, οι οποίες έχουν μακροπρόθεσμα άμεσα ή έμμεσα κοινωνικά οφέλη και / ή το βαθμό στον οποίο αυτή συνδέεται με τις τρέχουσες προκλήσεις της κοινωνίας (κλιματική αλλαγή, περιορισμένα αποθέματα ενέργειας, τροφίμων και νερού)

  • Παρουσίαση (συντελεστής βαρύτητας 10%)

 Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η δομή και η μορφή της συνολικής εργασίας και το αν οι στόχοι της, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με σαφήνεια. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί η λογική οργάνωσης και συσχετισμού των ιδεών, η σαφήνεια στη διατύπωση και η χρήση κατάλληλων μέσων και τεχνολογίας (φωτογραφίες, σχέδια, slides, οπτικοακουστικά μέσα κ.ά.)

  • Τεχνική αξία και πρακτικές δεξιότητες (συντελεστής βαρύτητας 10%)

Μια συμμετοχή έχει τεχνική αξία, όταν υποδηλώνει ένα σαφές εννοιολογικό πλαίσιο ή θεωρία, η οποία υποστηρίζεται βιβλιογραφικά και τροφοδοτεί το σχεδιασμό και τις βασικές μεταβλητές της εργασίας. Οι αξιολογητές θα αξιολογήσουν, επίσης, τις πρακτικές δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η ακρίβεια, η επικοινωνία, η ικανότητα καταγραφής και ταξινόμησης αποτελεσμάτων, η χρήση τεχνολογικών εργαλείων ή καθαρά πρακτικών δεξιοτήτων όπως η κατασκευή, η συγκόλληση, η ξυλουργική.

  • Βιωσιμότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία (συντελεστής βαρύτητας 5%)

Το κριτήριο θα αξιολογήσει πως τα περιβαλλοντικά θέματα ενσωματώθηκαν στην εργασία μέσω, για παράδειγμα, της αναζήτησης και συζήτησης για τη βιωσιμότητα της εργασίας ή μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή μεθόδων για την εφαρμογή ή παρουσίαση της εργασίας.

Επιπλέον, σε κάθε στάδιο οι κριτές θα απονέμουν και μια σειρά από ειδικές μνείες σε μη νικητήριες εργασίες, όπως ενδεικτικά: πιο εντυπωσιακά γραφικά, πιο πρωτότυπο πρόβλημα, πιο επαγγελματική παρουσίαση, πιο καλλιτεχνική εργασία, καλύτερη χρήση μουσικής σε επιστημονική εργασία ή πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητη εργασία.

Κάθε ομάδα θα λάβει μια περίληψη της αξιολόγησης των κριτών κατά τον χρόνο της αξιολόγησης.