It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Juridische verklaring | Privacybeleid

Wij danken jou voor jouw bezoek aan de website van de Odysseus II-wedstrijd. De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden en aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Tenzij anders vermeld is de inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst en de beelden die het bevat alsook de opstelling ervan, het eigendom van het Odysseus II-consortium. Alle handelsmerken die op deze website worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen, zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Je gebruikt alle inhoud van de website van de Odysseus II-wedstrijd op eigen risico. Indien je inhoud gebruikt, stem je in met de naleving van alle auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsgeheimen, eigendomsrechten of elke andere soort bescherming of beperking die dergelijke inhoud omvat of ermee gepaard gaat.

Overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden mag je elk deel van deze inhoud uitsluitend voor educatieve en niet-commerciële doeleinden downloaden, publiceren, kopiëren, verspreiden, uitvoeren, tentoonstellen, overmaken en op een andere manier gebruiken.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden stem je er mee in geen enkele inhoud geheel of gedeeltelijk te publiceren, kopiëren, overmaken, overhandigen, verkopen, vermenigvuldigen, in sublicentie geven, verspreiden, uitvoeren, tentoonstellen, aanpassen, er afgeleide werken van te maken of uit te baten of inhoud van de website van de Odysseus II-wedstrijd niet op een manier te gebruiken dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetten en bepalingen. Bovendien zal je anderen ervan weerhouden dit te doen.

Je mag enkel naar de website van de Odysseus II-wedstrijd verwijzen voor educatieve en niet-commerciële doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de verwijzing van een entiteit of individu naar de website van de Odysseus II-wedstrijd te verbieden.

De website van de Odysseus II-wedstrijd mag links naar andere websites bevatten, met inbegrip van websites waarop inzendingen van de Odysseus II-wedstrijd worden geplaatst. Wanneer je op een link naar andere websites klikt, verlaat je de website van de Odysseus II-wedstrijd. Andere websites worden niet door ons gecontroleerd. Je aanvaardt dat het Odysseus II-consortium niet aansprakelijk is voor andere websites en dat het deze websites niet bekrachtigen.

De website van de Odysseus II-wedstrijd is zonder enige uitdrukkelijke of impliciete waarborg voor jouw gebruik voorzien. Door de website te gebruiken, stem je ermee in alle risico’s verbonden aan het gebruik van de Odysseus II-website voor jouw rekening te nemen. Vervolgens stem je er mee in Signosis Sprl., haar managers, directeurs, werknemers en agenten te vrijwaren van vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met jouw gebruik, of onvermogen tot gebruik, van deze website of de websites waarmee deze website gelinkt is. Je aanvaardt dat noch Signosis Sprl., noch om het even welke partner van het Odysseus II-consortium aansprakelijk zal zijn voor schade of verlies veroorzaakt of verondersteld veroorzaakt te zijn door jou vertrouwend op informatie vermeld op de website. Signosis Sprl., haar managers, directeurs, werknemers en agenten zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, bijkomend, bestraffend of resulterende schade van welke aard dan ook in verband met het gebruik van de website van de Odysseus II-wedstrijd. Deze uitsluiting en ontheffing of aansprakelijkheid is van toepassing op alle oorzaken van gedingen, of ze gebaseerd zijn op een contract, een waarborg, een onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie.

Signosis Sprl. en de andere partners van het Odysseus II-consortium geven geen enkel waarborg of geen enkele garantie wat betreft de juistheid, de geschiktheid, de prestatie, de volledigheid of de gepastheid van de informatie en de inhoud gevonden op of aangeboden door de website van de Odysseus II-wedstrijd voor specifieke doeleinden. Je aanvaardt dat dergelijke informatie en dergelijk materiaal onjuistheden of fouten kan bevatten. Signosis Sprl. sluit elke vorm van aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor welke onjuistheid of fout dan ook voor zover de wet dit toelaat.

Niet toegelaten pogingen om informatie op te laden of te wijzigen, of om op een andere manier schade te berokkenen aan de website van de Odysseus II-wedstrijd zijn ten strengste verboden en zijn strafbaar krachtens de wetgeving van toepassing. Ten behoeve van de veiligheid van de website en om ervoor te zorgen dat deze dienst voor alle gebruikers beschikbaar blijft, gebruikt dit computersysteem software om het verkeer op het netwerk te controleren teneinde niet toegelaten pogingen om informatie op te laden of te wijzigen of om op een andere manier schade te berokkenen aan de informatie opgenomen op de website van de Odysseus II-wedstrijdte identificeren.

De informatie opgenomen op deze website is gratis en uitsluitend voor internationale doeleinden bestemd. Hieruit vloeit geen zakelijke of professionele dienstrelatie voort tussen jou en één van de partners van het Odysseus II-consortium. De links op deze website kunnen leiden naar diensten of websites die niet door de partners van het Odysseus II-consortium worden beheerd. Ten opzichte van deze andere diensten of websites wordt geen oordeel of waarborg gegeven. De partners van het Odysseus II-consortium zijn niet aansprakelijk voor dergelijke andere websites of diensten. Een link naar een andere website of dienst betekent niet dat deze website of dienst wordt bekrachtigd. Elk gebruik van de informatie vermeld op deze website of op om het even welke website of dienst waarnaar op deze website wordt verwezen, gebeurt op eigen risico.

Je dient de wetgeving van het rechtsgebied van waaruit je toegang hebt tot deze website nate leven. Je stemt ermee in dat je geen toegang zult krijgen tot de informatie op deze website of dat je het niet zult gebruiken in strijd met deze wetgeving. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld, wordt alle informatie die je via deze website overmaakt, gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Je verklaart dat je het wettelijk recht hebt om dergelijke informatie voor te leggen en dat je geen informatie zult indienen tenzij je wettelijk het recht hebt om dit te doen. Omwille van de open aard van het Internet, raden wij jou aan geen informatie over te maken die je als vertrouwelijk ziet.

Indien je technische moeilijkheden hebt of indien je een vraag hebt over de website, kan je een e-mail sturen naar info@signosis.eu.