It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Beoordeling en evaluatiecriteria

De ingediende projecten worden eerst op nationaal niveau geëvalueerd. Dit gebeurt online tussen 16 januari en 28 februari 2016. Indien projecten worden geselecteerd voor het regionale niveau, dan worden de deelnemers uitgenodigd voor de halve finale waaraan alle andere nationale winnaars uit hun regio ook deelnemen. Tijdens deze halve finale stellen de nationale winnaars hun project voor aan een jury. De regionale halve finales vinden plaats tussen 15 maart en 26 april 2016. De winnaars van deze regionale halve finales komen vervolgens samen in Brussel of Toulouse voor de internationale finale teneinde hun project voor te stellen aan een internationale jury. Deze finale zal plaatsvinden tussen 4 en 7 juli 2016.

  • Academische uitmuntendheid (wegingscoëfficiënt 20%)

Een wedstrijdinzending geeft blijk van academische uitmuntendheid wanneer het goed gedocumenteerde argumenten bevat die gebruik maken van wetenschappelijke methoden die geloofwaardig en aantoonbaar zijn alsook citaties. Daarnaast moet het ook op een kritische manier gebruik maken van wetenschappelijke bronnen en leermiddelen en aantonen dat de deelnemers de relevante contexten van het onderwerp kennen en de basisconcepten en kwesties die van belang zijn voor hun project grondig beheersen.

  • Relevantie ten opzichte van het vastgelegde thema (wegingscoëfficiënt 10%)

Dit criterium beoordeelt de mate waarin het voorgestelde project relevant is voor de gekozen themacategorie en de reikwijdte van het onderwerp. In het kader hiervan moeten relevante theorieën en relevante literatuur in verband met het vooropgestelde thema op een geschikte manier worden gebruikt.

  • Bekwaamheid om problemen op te lossen (wegingscoëfficiënt 15%)

Dit criterium evalueert de denkprocessen van de deelnemers teneinde het onderwerp van hun inzending te behandelen op het vlak van de beschrijving van het probleem, de bepaling van de gegevens en de informatie die moeten worden gevonden, het plannen en het vinden van de oplossing of het gebruiken van alternatieve oplossingen en de evaluatie van de gekozen oplossingen.

  • Originaliteit (wegingscoëfficiënt 20%)

Het belangrijkste criterium om de originaliteit van de inzending te beoordelen is het feit dat het project het resultaat is van het werk en de ideeën van het team en dat het uniek, nieuw of niet-conventioneel is. Ook al is de inzending gebaseerd op het werk van iemand anders, toch zal het als origineel worden beschouwd indien het team een nieuw idee uitdenkt, het probleem op een originele manier voorstelt, een nieuwe benadering of methode hanteert of als het op een innoverende manier wordt geïmplementeerd.

  • Maatschappelijke relevantie (wegingscoëfficiënt 10%)

Voor dit criterium evalueert men hoe en in welke mate de inzending oplossingen en ideeën aanbiedt die op lange termijn rechtstreekse of onrechtstreekse maatschappelijke voordelen heeft en/of de mate waarin het verband houdt met een hedendaagse uitdaging waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd (vb. klimaatverandering, krimpende energie-, water- en voedselvoorraden).

  • Presentatie (wegingscoëfficiënt 10%)

Dit criterium bestudeert de structuur en het formaat van het overkoepelende project en of de doeleinden, de methodologie en de resultaten duidelijk worden gepresenteerd. In het kader hiervan evalueert men ook de logische organisatie en het met elkaar in verband brengen van ideeën, de duidelijkheid en het gebruik van geschikt ondersteunend materiaal en geschikte ondersteunende technologieën (foto’s, tekeningen, slides, audio, video, enz.).

  • Technische verdienste en praktische bekwaamheden (wegingscoëfficiënt 10%)

Een inzending maakt blijk van technische verdienste wanneer het een duidelijk conceptueel kader of theorie afbakent dat de achterliggende literatuur verankert en het design en de belangrijkste variabelen van het project documenteert. De beoordelaars evalueren ook de praktische bekwaamheden, met inbegrip van observatie, nauwkeurigheid, communicatie, vermogen om resultaten op te nemen en in een tabel te vertalen, gebruik van technologische instrumenten of zuivere praktische bekwaamheden zoals bouwen, solderen, houtbewerken.

  • Duurzaamheid en milieubewustzijn (wegingscoëfficiënt 5%)

Tot slot beoordeelt dit criterium de manier waarop milieukwesties werden opgenomen in de inzending, bijvoorbeeld door de duurzaamheid van het project te bestuderen en te bespreken of milieuvriendelijke materialen of methoden voor de implementatie of de presentatie van het project te gebruiken.

Bovendien zal de jury in elke fase ook een reeks speciale vermeldingen maken van projecten die niet hebben gewonnen, waaronder: meest opvallende grafische voorstelling, meest originele probleem, meest professionele presentatie, meest artistieke inzending, beste gebruik van muziek in een wetenschappelijk project of meest milieubewuste project.

Elk team ontvangt een samenvatting van de evaluatie van zijn project door de juryleden op het ogenblik van de beoordeling.