Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Nota prawna | Polityka prywatności

UWAGA  ! Poniższy tekst jest tłumaczeniem i ma za zadanie jedynie przybliżyć czytającemu stosowaną politykę prywatności. Skutki prawne mają jedynie zapisy w oryginalnym tekście w języku angielskim. Można je znaleźć tu.

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej projektu Odysseus II. Dostęp i korzystanie z tej strony odbywa się na następujących warunkach oraz podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa.

O ile nie zaznaczono inaczej, zawartość witryny, w tym teksty i obrazy zawarte na stronie internetowej oraz ich rozmieszczenie, jest własnością konsorcjum Odysseus II. Wszystkie znaki handlowe wykorzystywane lub wymienione na tej stronie są własnością ich właścicieli.

Użytkownik oświadcza, że korzysta z wszelkich treści dostępnych na stronie internetowej konkursu Odysseus II na własną odpowiedzialność. Korzystając z zawartości strony, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, tajemnicy handlowej, praw własnościowych, a także zawartych lub towarzyszących zabezpieczeń i ograniczeń treści.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszego regulaminu, użytkownik ma prawo do pobierania, publikowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykonywania, wyświetlania, przekazywania lub korzystania w inny sposób z dowolnej części zawartości strony wyłącznie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych.

W przypadkach innych niż jednoznacznie dozwolone w niniejszym dokumencie, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie publikować, kopiować, przesyłać, przekazywać, sprzedawać, powielać, udzielać sublicencji, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać, modyfikacji, tworzyć dzieł pochodnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści w całości lub w części, a także korzystać w inny sposób z zawartości witryny konkursu Odysseus II w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, jak również nie będzie zezwalać na to innym.

Użytkownik może zamieszczać odnośnik do serwisu internetowego konkursu Odysseus II wyłącznie w celach edukacyjnych i niekomercyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zakazu linkowania do strony konkursowej Odysseus II dla dowolnego podmiotu.

Strona internetowa konkursu Odyseusz II może zawierać linki do innych stron – w tym stron, na których są publikowane wpisy konkursu Odyseusz II. Po kliknięciu łącza do innych stron, użytkownik opuszcza stronę konkursu Odyseusz II. Inne strony nie zostały stworzone przez konsorcjum Odysseus II i użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności i nie wspiera jakichkolwiek innych witryn.

Strona konkursu Odysseus II jest przewidziana do użytku bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie pełnego ryzyka związanego z użytkowaniem serwisu konkursu Odysseus II. Użytkownik zgadza się zwolnić Signosis Sprl., jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli, z wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z użytkowaniem lub niemożnością korzystania z tej strony lub ze stron, z którymi ta strona jest powiązana. Użytkownik zgadza się, że Signosis Sprl. ani żaden z pozostałych Partnerów Konsorcjum Odysseus II, nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez użytkownika powołującego się na informacje zawartych na stronie internetowej. W żadnym przypadku Signosis Sprl., jej zarząd, dyrektorzy, pracownicy lub przedstawiciele, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w odniesieniu do korzystania z witryny konkursu Odysseus II. Niniejsze wyłączenie i zwolnienie od odpowiedzialności odnosi się do wszystkich przyczyn działania, czy na podstawie umowy, gwarancji, czynów niedozwolonych, czy innych teorii prawnych.

Signosis Sprl. i inni Partnerzy konsorcjum Odysseus II nie zapewniają żadnej gwarancji odnośnie dokładności, terminowości, wykonania, kompletności lub stosowności informacji i treści znalezionych lub oferowanych na stronie internetowej konkursu Odysseus II do jakiegokolwiek określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i Signosis Sprl. wyraźnie wyłącza odpowiedzialność za jakiekolwiek nieścisłości lub błędy w pełnym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Nieautoryzowane próby przesłania lub zmiany informacji, a także inne działania powodujące uszkodzenie strony internetowej konkursu Odyseusz II, są surowo zabronione i mogą być karalne na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ze względów bezpieczeństwa witryny oraz w celu zapewnienia dostępności usługi dla wszystkich użytkowników, system komputerowy wykorzystuje programy monitorujące ruch w sieci do identyfikacji nieautoryzowanych prób przesłania lub modyfikacji informacji oraz innych działań powodujących uszkodzenie informacji na stronie konkursu Odysseus II.

Informacje zamieszczone na tej stronie są bezpłatne i udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych, nie tworzą relacji biznesowych między użytkownikiem a którykolwiek z partnerów konsorcjum Odysseus II. Linki na tej stronie mogą prowadzić do serwisów lub stron, które nie są obsługiwane przez Partnerów – konsorcjum Odysseus II. Partnerzy nie oceniają i nie dają gwarancji w odniesieniu do takich serwisów lub innych stron Partnerzy konsorcjum Odysseus II nie ponoszą odpowiedzialności za inne strony lub serwisy. Link do innej strony lub serwisu nie oznacza wspierania tej strony lub serwisu. Użytkownik oświadcza, że jakiekolwiek wykorzystanie informacji umieszczonych na tej stronie lub jakiejkolwiek innej stronie czy serwisie, do których odnośniki znajdują się na tej stronie, przeprowadza na własną odpowiedzialność.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa (właściwego dla miejsca, w którym uzyskuje dostęp do portalu Odysseus)ipotwierdza, że nie będzie uzyskiwał dostępu do strony lub wykorzystywał informacji zawartych na stronie z naruszeniem przepisów. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem tej strony uznaje się za jawne i niezastrzeżone. Użytkownik oświadcza, że może zgodnie z prawem zamieszczać takie informacje i potwierdza, że nie przedstawi żadnych informacji, do których nie posiada uprawnień. Ze względu na otwarty charakter Internetu zaleca się, aby nie przekazywać informacji uważanych za poufne.