It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Kryteria oceny

Pierwszym etapem jest ocena projektów na szczeblu krajowym. Odbędzie się ona w kwietniu 2017. Jeżeli dany projekt zostanie zakwalifikowany do etapu regionalnego, wówczas członkowie zespołu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w półfinałach, gdzie będą współzawodniczyć z innymi krajowymi zwycięzcami w ich regionie. W półfinałach, zwycięzcy krajowi przedstawią swoje projekty sędziom. Regionalne półfinały odbędą się w okresie pomiędzy 30 kwietnia a 30 czerwca 2017. Zwycięzcy finałów regionalnych spotkają się w w Tuluzie na finałach międzynarodowych by przedstawić swoje projekty sędziom międzynarodowym. Finał odbędzie się w lipcu 2017.

 • Poziom trudności i poprawność merytoryczna (wkład do oceny całkowitej: 20%)

W tej kategorii oceniany jest poziom przedstawionej wiedzy oraz zrozumienia zagadnień związanych z wybranym tematem. Sprawdzana jest również:

 1. poprawność użytych argumentów,
 2. wiarygodność i weryfikowalność wykorzystanych metod,
 3. krytyczne podejście do danych i informacji,
 4. cytowanie źródeł.
 • Związek z tematem (wkład do oceny całkowitej: 10%)

W tym kryterium będzie oceniany związek złożonej pracy z wybranym tematem i wybraną kategorią tematyczną. Zostanie również ocenione na ile dobór materiałów i literatury odpowiada wybranemu tematowi.

 • Sposób podejścia do problem (wkład do oceny całkowitej: 15%)

To kryterium pozwoli ocenić, w jaki sposób uczestnicy osiągnęli cel swojej pracy:

 1. czy przejrzyście zdefiniowali i opisali problem,
 2. czy zgromadzili odpowiednie dane i informacje,
 3. czy dobrze zaplanowali rozwiązanie i czy je zrealizowali,
 4. czy zastosowali alternatywne oraz skuteczne sposoby podejścia do problemu oraz czy w sposób niezależny sprawdzili wiarygodność otrzymanych wyników.
 • Oryginalność (wkład do oceny całkowitej : 20%)

Przy wystawieniu oceny w tej kategorii, kluczowe znaczenie będzie miało to na ile złożona praca jest efektem pracy własnej autorów i czy przedstawione idee są unikatowe, nowatorskie, niekonwencjonalne. W przypadku, gdy złożony projekt będzie opierał się na pracy osoby trzeciej to również będzie traktowany, jako oryginalny, pod warunkiem, że zespół doda do niego nową ideę, przedstawi problem w oryginalny sposób, oraz podejdzie do niego w sposób innowacyjny.

 • Znaczenie społeczne (wkład do oceny całkowitej 10%)

W tym punkcie zostanie ocenione, w jaki sposób i jak mocno zaproponowane rozwiązania i pomysły będą oddziaływały (w dłuższym czasie, w sposób pośredni lub bezpośredni) na społeczeństwo i jakie korzyści mu przyniosą. Pod uwagę będzie także brane dostrzeżenie związku złożonej pracy z problemami dzisiejszego świata (np. zmiany klimatu, wyczerpujące się bogactwa naturalne itp).

 • Sposób prezentacji (wkład do oceny całkowitej 10%)

W sposobie prezentacji bierze się pod uwagę czy struktura i format pracy tworzą spójną całość oraz czy cele, metodologia i wyniki są ukazane w klarowny sposób. Oceniana jest również spójność logiczna pracy, czyli czy praca jest zlepkiem przypadkowo zebranych myśli czy też wysnute w niej wnioski wynikają z jasno przedstawionych przesłanek. Do tego kryterium zalicza się również sposób wykorzystania pomocniczych materiałów (fotografii, rysunków, slajdów, plików audio/video, itd…)

 • Wartość techniczne zastosowanych rozwiązań i umiejętności praktyczne(wkład do oceny całkowitej 10%)

Ocenie zostaną poddane, jakość techniczna pomysłów przedstawionych w złożonej pracy, oraz umiejętności praktyczne takie jak: prowadzenie obserwacji, dokładność, umiejętność gromadzenia i opisywania wyników, wykorzystanie narzędzi technicznych, lutowanie, stolarka itp.

 • Zrównoważony rozwój i ekologia (wkład do oceny końcowej 5%)

To kryterium pozwoli ocenić, w jaki sposób aspekty ekologiczne zostały uwzględnione w projekcie. Na przykład, czy wykorzystane, w trakcie realizacji i prezentacji projektu, materiały i metody są przyjazne środowisku.

 

Dodatkowo, sędziowie będę przyznawać liczne wyróżnienia dla pokonanych zespołów na każdym etapie konkursu. Wyróżnienia będą dotyczyły: najbardziej atrakcyjnej grafiki, najbardziej oryginalnego problemu, najbardziej profesjonalnej prezentacji, najbardziej artystycznego przekazu, najlepszego wykorzystania podstaw wiedzy o kosmosie, najbardziej prośrodowiskowego projektu.

Podczas oceniania, każdy z zespołów otrzyma podsumowanie ocen sędziów dotyczące ich projektu.