It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Regulamin

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie będący w wieku od czternastu do dziewiętnastu lat. Zgłoszenie dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych urodzonych w okresie od 1 kwietnia 1997 do 31 marca 2003.
 • Uczestnicy w kategorii Pioneers muszą pracować w zespołach złożonych z 2-3 osób i pod nadzorem nauczyciela/lidera. Uczniowie przydzieleni do zespołu mogą uczęszczać do różnych szkół znajdujących się na terenie tego samego kraju lub do różnych klas tej samej szkoły, o ile tylko spełnione jest kryterium wiekowe. Każdy z zespołów może również zwrócić się o porady do mentora, zarówno w zakresie technicznym jak i naukowym.
 • Każdy z zespołów w kategorii Pioneers musi mieć w drużynie dorosłego nauczyciela/lidera, który będzie pomagał w rejestracji oraz dostarczaniu projektów, a także doradzał w fazie powstawania projektu i nadzorował zespół uczniów podczas podróży na półfinały oraz finały.
 • Każdy z zespołów może dostarczyć tylko jeden projekt a każdy z uczestników może być członkiem tylko jednego zespołu.
 • Zespoły powinny wybrać unikatową, rozpoznawalną, nazwę, która odzwierciedli cel konkursu w zakresie edukacyjnym, naukowym lub społecznym.
 • Każdy z uczestników lub każdy z zespołów powinien dostarczyć oryginalny projekt dotyczący badań kosmicznych w zakresie tematów oraz wyzwań określonych dla danej kategorii wiekowej.
 • Każdy z zespołów musi złożyć projekt w terminie wyznaczonym dla danej kategorii wiekowej. Dla Pioneers jest to okres pomiędzy 1 września 2016 a 31 marca 2017.
 • Wszystkie przedstawione projekty muszą być pracą własną uczestników, wykonaną na potrzeby niniejszego konkursu.
 • Projekty Pioneers będą oceniane w trzech etapach:
  • Na szczeblu krajowym – przez komisję składającą się z sędziów z kraju uczestników na podstawie zgłoszeń dostarczanych online. Etap ten odbędzie się w kwietniu 2017. Zgłoszenia z krajów spoza UE będą przydzielane przez organizatorów.
  • Na szczeblu regionalnym – przez sędziów wybranych z poprzedniej rundy, wyłonionych ze wszystkich uczestniczących krajów w danym regionie. Ocenianie będzie miało miejsce podczas półfinałów rozgrywanych w każdym regionie, co pozwoli na zgromadzenie wszystkich krajowych zwycięzców w danym regionie. Regionalne półfinały będą miały miejsce pomiędzy 30 kwietnia 2017 a 30 czerwca 2017.
  • Na szczeblu międzynarodowym – przez komisję sędziowską złożoną z przedstawicieli nauki, osobistości i nauczycieli. Zwycięzcy finałów regionalnych spotkają się w Tuluzie by przedstawić swoje projekty sędziom. Międzynarodowe finały odbędą się w lipcu 2017
 • Na szczeblu narodowym oraz regionalnym liczba zwycięzców przechodząca do następnego etapu konkursu, (czyli odpowiednio szczebla regionalnego i międzynarodowego) będzie proporcjonalna do liczby ludności krajów, liczby zgłoszeń z danego kraju/regionu w każdej kategorii tematycznej. Na oficjalnej stronie internetowej, organizatorzy Odysseus II umieszczą informację ilu zwycięzców powinno być w każdej rundzie. Dziesięć zwycięskich drużyn weźmie udział w Finałach Międzynarodowych.
 • Podczas wyboru najlepszych projektów na szczeblu europejskim nagrody będą przyznawane bez względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania finalistów tj. nie ma wcześniej ustalonych przydziałów bazujących na populacji czy wskaźnikach uczestnictwa regionów w konkursie.
 • Przy ocenianiu projektów sędziowie będą przyznawali punkty na podstawie następujących kryteriów (przed rozpoczęciem rejestracji na stronie internetowej zostaną ogłoszone konkretne wartości procentowe przyznawane za każdą z podanych cech):
  • poziom trudności i poprawność merytoryczna
  • związek z tematem
  • sposób rozwiązania problemów
  • oryginalność
  • znaczenie społeczne
  • sposób prezentacji
  • wartość techniczna zastosowanych rozwiązań
  • umiejętności praktyczne
  • zrównoważony rozwój i ekologia
 • Kompletna lista kryteriów oceniania i ich procentowy wkład do oceny zostaną umieszczone na oficjalnej stronie projektu Odysseus II.
 • Podczas oceniania każdy z zespołów otrzyma podsumowanie sędziowskiej oceny swojego projektu. Ocena ta jest ostateczna, czyli żadne prośby o powtórzenia oceny nie będą uwzględniane.
 • Sędziami będą osoby posiadające doświadczenie w zakresie badań kosmicznych, technik kosmicznych i edukacji w zakresie nauk przyrodniczych. Będą działać na zasadzie wolontariatu – nie będą pobierać żadnego wynagrodzenia za swą pracę, koszty ich uczestnictwa w półfinałach i finałach zostaną pokryte przez projekt Odysseus II.
 • Na każdym etapie konkursu, sędziowie będą przyznawali liczne, specjalne wyróżnienia, pokonanym zespołom, przykładowo za:
  • najbardziej atrakcyjną grafikę,
  • najbardziej oryginalny projekt,
  • najbardziej profesjonalną prezentację,
  • najbardziej artystyczny przekaz,
  • najlepszy dobór muzyki w projekcie,
  • najbardziej innowacyjne podejście do wybranego tematu,
  • najbardziej prośrodowiskowy projekt,
  • najbardziej innowacyjne rozwiązanie problemu,
  • najlepsze wykorzystanie podstaw wiedzy o kosmosie,
 • Każdy z zespołów Pioneers oraz nauczyciel/lider zespołu otrzymają dyplom potwierdzający udział w konkursie Odysseus II.
 • Każdy ze zwycięskich projektów zostanie umieszczony w całości w zakładce Salon Sławy na stronie projektu Odysseus II. Każdy uczestnik, zostanie nagrodzony medalem.
 • Organizatorzy pokrywają koszty podróży na regionalne i międzynarodowe finały wyłącznie liderowi/nauczycielowi oraz maksymalnie trzem uczestnikom danego zespołu.
 • Zespoły zakwalifikowane na regionalne czy międzynarodowe finały będą uczestniczyć w licznych wydarzeniach i wycieczkach zorganizowanych i finansowanych przez projekt Odysseus II.
 • Nauczyciel/lider każdego z zespołów ma obowiązek dostarczyć pełną i zgodną z prawdą informację o każdym z uczestników projektu poprzez formularz rejestracyjny przygotowany na stronie internetowej Odysseus II.
 • Każdy z uczestników poniżej osiemnastego roku życia musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie.
 • Dla każdego uczestnika poniżej osiemnastego roku życia zakwalifikowanego do finałów musi być dostarczona zgoda rodziców na podróż i udział w regionalnych oraz europejskich finałach.
 • Obowiązkiem nauczyciela/lidera jest dostarczenie organizatorowi zgody rodzicielskiej wszystkich uczestników.
 • Każdy nauczyciel/lider może przewodzić maksymalnie czterem zespołom w konkursie.