Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Regulamin konkursu

Przesyłanie prac drogą elektroniczną
 • Uczestnicy indywidualni i zespoły muszą przesłać autorskie dzieło lub autorski projekt, związany z nauką związaną z przestrzenią kosmiczną, których podstawą są tematy i zadania określone dla poszczególnych kategorii wiekowych.
 • Uczestnicy indywidualni i zespoły mogą przesyłać prace drogą elektroniczną w terminach od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.
 • Prace, które wpłyną ostatniego wyznaczonego dnia po północy (23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego) nie będą brane pod uwagę, o ile nie wystąpi poważna awaria platformy zgłoszeniowej. Jeżeli ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń (czyli 31 marca 2017 r.) platforma ulegnie awarii na więcej niż dwie godziny, organizatorzy zadbają o udostępnienie jej następnego dnia (czyli 1 kwietnia 2017 r.) w godzinach od 8:00 do 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.
 • Jeżeli przesłane prace zostaną utracone lub usunięte z powodu błędu systemu obsługującego konkurs Odysseus II, zespół będzie mógł przesłać pracę ponownie, nawet po upływie terminu, o ile będzie to uzasadnione. Nie jest to dopuszczalne w przypadku, gdy uczestnicy sami usunęli lub uszkodzili przesłane prace.
 • Prace na konkurs Odysseus II należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony konkursu. Przed przesłaniem prac uczestnicy lub zespoły muszą się zarejestrować i otrzymać akceptację organizatorów (zobacz Rejestracja powyżej).
 • Każda praca musi być związana wyłącznie z jednym tematem i dotyczyć jednej z kategorii spośród tych przedstawionych przez organizatorów. Jednakże uczestnicy mogą wybrać dowolną dziedzinę, którą chcą powiązać z danym tematem. Do zilustrowania wybranego tematu można wykorzystać najróżniejsze dziedziny, na przykład takie jak: fizykę (w tym astronomię czy astrobiologię), chemię, biologię (np. ochronę środowiska), nauki o Ziemi (np. geologię), technikę (np. inżynierię, robotykę, architekturę), sztukę (np. rysunek, grafikę, wzornictwo), czy psychologię.
 • Pliki elektroniczne, które można dołączyć do projektów mogą być w formie wypracowań, prezentacji w PowerPoincie, plakatów, filmów, linków do stron przygotowanych w ramach projektu oraz plików audio.
 • Dozwolone formaty plików to:
  • dla dokumentów: *.doc, *.docx, *.pdf, *.txt,  *.ps,  *.ppt, *.pptx, *.pps,  *.ppsx
  • dla zdjęć: *.png, *.jpg, *.bmp, *.gif
  • dla filmów: wszystkie filmy muszą być umieszczone na portalu youtube lub vimeo oraz należy podać adres do nich.
  • dla plików audio: *.mp3, *.wav, *.aiff, *.au, *.m4a
  • dla formatów kompresji: *.tar *.gz *.zip *.7z *.zipx
 • Termin dzieło odnosi się prac wykonanych dowolną techniką manualną (rysunek, obraz, mozaika, itp.) lub za pomocą urządzeń elektronicznych (fotografie, rysunki wykonane w programach graficznych itp.). Dzieła wykonane manualnie należy zeskanować i zapisać w jednym z wyżej wymienionych formatów.
 • W okresie rejestracji na oficjalnej stronie konkursu zostanie udostępniony szablon, za pomocą, którego uczestnicy będą mogli kompilować zgłoszenia. Skorzystanie z niego jest opcjonalne.
 • Nieskompresowane pliki zgłaszanej pracy mogą mieć rozmiar do 20 MB. (nie dotyczy filmów) Uczestnicy mogą łączyć wiele plików w jeden pakiet w celu przesłania zgłoszenia. Ponadto uczestnicy mogą kompresować pliki do formatu *.gz lub *.zip, przy czym nieskompresowane pliki wciąż nie mogą przekroczyć rozmiaru 20 MB.
 • Koszt materiałów do wykonania projektu nie może przekroczyć 300 €.
 • Przesyłane prace powinny zawierać stronę z podziękowaniami dla wszystkich osób, które miały wkład w projekt, w tym dla podmiotów, które udzieliły wsparcia finansowego. Na stronie z podziękowaniami można umieścić logo sponsora, ale jakiekolwiek inne formy reklamy i lokowania produktu w przesyłanych materiałach są niedopuszczalne.
 • Uczestnicy są odpowiedzialni za konwersję przesyłanych plików do formatów akceptowanych przez organizatorów konkursu.
 • Uczestnicy są odpowiedzialni za treść zgłaszanej pracy. Jeżeli zdecydują się ujawnić w pracy informacje osobiste, robią to na własne ryzyko.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści przesyłanych prac.
 • Uczestnicy zobowiązują się nie przesyłać materiałów, które są szkalujące, obraźliwe, uwłaczające, dokuczliwe, wulgarne, obsceniczne, nienawistne, nielegalne (lub promujące nielegalne działania); które mają charakter gróźb karalnych lub noszą znamiona fanatyzmu i rasizmu, lub mają charakter seksualny.
Space.. be Inspired!
Zespoły
 • W kategorii Skywalkers uczestnicy przesyłają dzieła wykonane samodzielnie.
 • W kategorii Pioneers uczestnicy pracują w zespołach dwu lub trzyosobowych pod nadzorem jednego nauczyciela lub lidera. W skład zespołów mogą wchodzić uczniowie z różnych szkół z tego samego państwa lub z różnych klas tej samej szkoły z zachowaniem kryteriów wiekowych. Każdy z zespołów może również współpracować z mentorem doradzającym pod kątem naukowym lub technologicznym (więcej o mentorach poniżej).
 • W kategorii Explorers uczestnicy pracują samodzielnie lub w parach bez nadzoru nauczyciela lub lidera, ale mogą zasięgać porad mentora.
 • Więcej informacji dotyczących zasad pracy w zespołach w odnośnikach Pioneers oraz Explorers
Space.. be Inspired!
Prawa i ochrona nieletnich
 • Za podanie pełnej i poprawnej informacji o członkach zespołu w formularzu rejestracyjnym na stronie projektu Odysseus II jest odpowiedzialny nauczyciel/lider danego zespołu.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia muszą przedstawić podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo w konkursie. Dodatkowo wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podróż i uczestnictwo w finałach regionalnych i europejskich dla każdego z uczestników poniżej osiemnastego roku życia przed rozpoczęciem podróży na finały.
 • Za dostarczenie wymaganych zgód organizatorom odpowiedzialni się nauczyciele/ liderzy.
 • Wszyscy członkowie zwycięskich zespołów będą umieszczeni na grupowej fotografii i muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronie projektu Odysseus II, innych powiązanych stronach, oraz związanych z konkursem materiałach drukowanych.
Space.. be Inspired!
Uczestnicy konkursu
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów pierwszego stopnia w wieku od siedmiu do dwudziestu dwóch lat. Uczestnikami mogą być osoby, które 31 marca 2017 r., czyli ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń w kategorii Skywalkers, mieszczą się w przedstawionych poniżej kategoriach wiekowych:
  • Kategoria Skywalkers: 7 – 13 lat (uczniowie szkół podstawowych urodzeni w okresie od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2010 r.)
  • Kategoria Pioneers: 14 – 19 lat (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych urodzeni w okresie od 1 kwietnia 1997 r. do 31 marca 2003 r.)
  • Kategoria Explorers: 17 – 22 lata (studenci którzy nie uzyskali żadnego tytułu zawodowego oraz są  urodzeni w okresie od 1 kwietnia 1994 r. do 31 marca 2000 r.)
 • Udział w konkursie jest nieodpłatny, a koszty związane z podróżą (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie) zarówno na etapie regionalnym, jak i europejskim, w rozsądnych granicach, pokryje organizator konkursu Odysseus II. Uczestnicy spoza UE muszą samodzielnie pokryć koszty podróży na i z finałów regionalnych.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i studenci zamieszkujący państwa, które w czasie trwania roku akademickiego 2016 – 2017 są członkami Unii Europejskiej, czyli: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Włochy.
 • W konkursie mogą również wziąć udział uczniowie i studenci zamieszkujący państwa spoza Unii Europejskiej (np. Albanię, Armenię, Białoruś, Czarnogórę, Gruzję, Islandię, Izrael, Liechtenstein, Macedonię, Mołdawię, Norwegię, Rosję, San Marino, Serbię, Szwajcarię, Turcję i Ukrainę) pod warunkiem, że całość materiałów dostarczą w jednym z dwudziestu czterech (24) oficjalnych języków UE. Powyższa lista nie jest ostateczna, dlatego zgłaszać mogą się uczestnicy z niewymienionych na liście państw, pod warunkiem, że spełniają inne kryteria uczestnictwa.
 • W konkursie Odysseus II nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatorów.
Space.. be Inspired!
Języki oraz regiony
 • Zgłoszenia na konkurs Odysseus II należy przesyłać w jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej, w przypadku państw członkowskich.
 • W drugim etapie konkursu państwa członkowskie zostaną podzielone na dziesięć regionów. W skład regionów wejdą też niektóre sąsiadujące kraje. Po wpłynięciu zgłoszeń organizatorzy przypiszą państwa spoza Unii Europejskiej do jednego z dziesięciu regionów.
 • Na etapie półfinałów regionalnych organizator konkursu Odysseus II zapewni wszystkim zespołom z państw członkowskich dostęp do tłumaczy. Zachęca się, choć nie jest to obowiązkowe, aby każdy zespół miał w swoich szeregach nauczyciela lub lidera posługującego się językiem angielskim.
 • W przypadku, gdy zespół przejdzie do finałowego etapu konkursu, zobowiązany jest dostarczyć swoją pracę w całości przetłumaczoną na język angielski ( dotyczy to prac przesłanych w językach innych niż angielski).
 • Organizator konkursu Odysseus II nie zobowiązuje się zapewnić tłumaczy ustnych i pisemnych zespołom z państw spoza Unii Europejskiej. Zespoły, o których mowa zobowiązują się przedstawić swoją pracę, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, w języku angielskim, lub innym języku krajów członkowskich uczestniczących w półfinałach.
Space.. be Inspired!
Rejestracja
 • Rejestracji w konkursie Odysseus II można dokonać jedynie na oficjalnej stronie konkursu: odysseus-contest.eu
 • Rejestracja trwa od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.
 • W kategoriach Skywalkers i Pioneers rejestracji zespołów dokonuje nauczyciel/opiekun.
 • Poprzez rejestrację w konkursie przeprowadzoną na oficjalnej stronie Odysseus II uczestnicy oraz nauczyciele lub liderzy akceptują zasady konkursu określone w niniejszym regulaminie oraz na stronie internetowej konkursu.
 • Podczas rejestracji w konkursie Odysseus II uczestnicy, albo ich nauczyciele lub liderzy, zobowiązani są przekazać organizatorom informacje wymagane w procesie rejestracji i wskazane w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na oficjalnej stronie konkursu.
 • Po rejestracji zostanie wygenerowane konto zespołu. Login i hasło do niego zostanie wysłane na podanego w czasie rejestracji maila.
 • Konto to będzie służyło do podania informacji o członkach zespołów oraz do złożenia pracy.
 • Nauczyciel lub lider opiekujący się danym uczniem lub zespołem musi być upoważniony do potwierdzenia wszystkich przekazanych danych osobowych i zapewnienia ich poprawności. Ponadto musi wyrazić zgodę na wykorzystanie przez organizatorów informacji zawartych w zgłoszeniu w celu weryfikacji powyższego upoważnienia. Analogiczna odpowiedzialność ciąży na studentach studiów pierwszego stopnia, którzy rejestrują się sami.
 • Organizatorzy mają prawo usunąć konto ucznia, studenta lub zespołu i zablokować im dostęp do strony internetowej konkursu Odysseus II w przypadku, gdy rejestracja jest niekompletna, bądź wprowadzone dane są nieprawdziwe, niepoprawne, niepełne lub nieaktualne (albo istnieje takie podejrzenie), bądź organizatorzy nie są w stanie zweryfikować żadnych danych wprowadzonych przez zespół.
 • Na uczestnikach i nauczycielach lub liderach spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa konta oraz za wszystkie czynności wykonywane za jego pośrednictwem. Nauczyciel lub lider zobowiązany jest natychmiast poinformować organizatorów o wszelkich nieautoryzowanych operacjach przeprowadzanych na koncie swojego ucznia lub zespołu, a także o wszelkich podejrzanych operacjach świadczących o naruszeniu bezpieczeństwa konta.
Space.. be Inspired!
Oryginalność
 • Wszystkie przesyłane prace muszą być oryginalnymi dziełami uczestników, przygotowanymi specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu. Do konkursu Odysseus II nie dopuszcza się prac, które były wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.
 • We wszystkich kategoriach wiekowych uczestnicy mogą przesyłać wyłącznie prace (modele, prace plastyczne, wyroby, sprawozdania z doświadczeń czy analizy danych) wykonywane samodzielnie.
 • Uczestnicy zobowiązują się nie umieszczać w swoich pracach żadnych materiałów, których wykorzystanie stanowi naruszenie własności intelektualnej osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw do znaków handlowych oraz prawa do prywatności i jawności.
 • Z materiałów autorstwa osób trzecich można korzystać w bardzo ograniczonym stopniu. Należy przy tym wskazać autora.
 • Nadsyłanie plagiatów jest surowo zabronione i prowadzi do natychmiastowej dyskwalifikacji. Cytowanie i odwoływanie się do myśli lub prac innych osób jest dozwolone, ale należy przy tym wskazać autora.
Space.. be Inspired!
Kryteria oceny

W kategorii wiekowej Skywalkers wszystkie prace będą oceniane online poprzez głosowanie uczestników konkursu. W kategoriach Pioneers i Explorers projekty będą oceniane w trzech etapach: krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Po więcej informacji na temat procesu oceniania zajrzyj do regulaminu znajdującego się na stronie odpowiedniej kategorii: Skywalkers, Pioneers lub Explorers.

Space.. be Inspired!
Nagrody
 • Finaliści międzynarodowi w kategoriach Pioneers i Explorers otrzymają nagrody, które są nienegocjonowalne i nieprzekazywalne.  Nie ma również możliwości zastąpienia nagrody rzeczowej nagrodą pieniężną.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zażądania zwrotu nagrody, w przeciągu pół roku od ich wręczenia, jeżeli okaże się, że został w jakikolwiek sposób naruszony regulamin projektu Odysseus II.
Space.. be Inspired!
Publikacjei promocja
 • Złożone projekty przechodzą na własność projektu Odysseus II, nie zostaną zwrócone i mogą być użyte w celach reklamowych, prezentacji publicznych, promocji oraz innych celach niekomercyjnych.
 • Po zamknięciu etapu składania projektów, wszystkie prace będą publicznie udostępnione w portalu Odysseus II.
 • Rejestracja zespołu daje projektowi Odysseus II prawo do publikacji nazwisk, wieku i narodowości członków zwycięskich zespołów w portalu projektu Odysseus II.
 • Organizatorzy projektu Odysseus II mogą prosić o przesłanie oryginalnych prac konkursowych czy innych obiektów związanych z pracą uczestników w celu przedstawienia ich podczas finału w Brukseli. Koszty transportu pokrywają organizatorzy.
 • Członkowie zwycięskiego zespołu w finałach międzynarodowych będą pełnić rolę European Youth Space Ambasador i będą uczestniczyli w licznych wydarzeniach po finale, które będą promować inicjatywy Unii Europejskiej.
Space.. be Inspired!
Dyskwalifikacja i sprawy sporne
 • Projekty i materiały im towarzyszące złożone po północy (CET) ostatniego dnia składania projektów, prace niespełniające wymagań regulaminu, legalności czy też wytycznych umieszczonych przez organizatorów na stronie projektu Odysseus II zostaną zdyskwalifikowane.
 • Decyzje związane z oceną prac są ostateczne. Żadne odwołania i negocjacje członków drużyny, ich nauczycieli/liderów, czy też mentorów nie będą brane pod uwagę.
 • Zespoły czy osoby indywidualne, które naruszą regulamin projektu Odysseus II zostaną zdyskwalifikowane w konkursie.
 • Nieodpowiednie zachowanie w czasie podróży i uczestnictwa w finałach regionalnych lub finałach europejskich mogą prowadzić do dyskwalifikacji i wcześniejszego odesłania uczestników do domu. Ostateczna decyzja zostanie w tej sprawie podjęta przez organizatorów.
Space.. be Inspired!
Nauczyciele/liderzy oraz mentorzy
 • Oczekuje się, że nauczyciele/liderzy zespołów a także studenci biorący udział w projekcie zapoznali się z regulaminem.
 • Każdy uczestnik projektu w kategorii Pioneers musi mieć nauczyciela/lidera. Wszyscy uczestnicy w kategorii Skywalkers powinni mieć opiekuna do pomocy: nauczyciela/lidera lub członka rodziny,
 • Mentorzy zapewniają wsparcie techniczne i naukowe uczestnikom w kategorii Pioneers i Explorers. Nie ma ograniczenia na liczbę projektów, w których mogą udzielać rad.
 • Więcej informacji w sekcji Pioneers(dla nauczyciel/lider) a także sekcji Mentorzy i Kryteria Oceny
Space.. be Inspired!
Organizatorzy
 • Projekt Odysseus II jest zorganizowany przez międzynarodowe konsorcjum instytucji z dziesięciu krajów Unii Europejskiej. Jest finansowany przez Komisję Europejską i zarządzany przez firmę doradczą Signosis z Brukseli. Pełna lista członków konsorcjum jest umieszczona na stronie projektu Odysseus II a także w innych kanałach komunikacji oraz w mediach społecznościowych.
 • Organizatorzy zapewniają infrastrukturę internetową, poprzez którą uczestnicy rejestrują się i składają swoje projekty do oceny. Głosowanie na najlepszy obraz w danym kraju w kategorii Skywalkers odbywa się portal projektu Odysseus II.
 • Lokalni organizatorzy w poszczególnych krajach zorganizują sieć mentorów, którzy będą gotowi służyć pomocą dla uczestników w kategorii Pioneers i Explorers.
 • Organizatorzy zbierają informacje o płci i narodowości uczestników do celów statystycznych. Podane informacje nie będą brane pod uwagę w trakcie oceniania prac.
 • Organizatorzy opublikują w portalu konkursu informacje o ocenach uczestników według, narodowości, wieku i płci.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, w uzasadnionych przepadkach, w dowolnym momencie, do modyfikacji lub zmiany: nagród, zasad oraz warunków konkursu.
Space.. be Inspired!