It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Rejestracja

  • Rejestracji w konkursie Odysseus II można dokonać jedynie na oficjalnej stronie konkursu: odysseus-contest.eu
  • Rejestracja trwa od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.
  • W kategoriach Skywalkers i Pioneers rejestracji zespołów dokonuje nauczyciel/opiekun.
  • Poprzez rejestrację w konkursie przeprowadzoną na oficjalnej stronie Odysseus II uczestnicy oraz nauczyciele lub liderzy akceptują zasady konkursu określone w niniejszym regulaminie oraz na stronie internetowej konkursu.
  • Podczas rejestracji w konkursie Odysseus II uczestnicy, albo ich nauczyciele lub liderzy, zobowiązani są przekazać organizatorom informacje wymagane w procesie rejestracji i wskazane w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na oficjalnej stronie konkursu.
  • Po rejestracji zostanie wygenerowane konto zespołu. Login i hasło do niego zostanie wysłane na podanego w czasie rejestracji maila.
  • Konto to będzie służyło do podania informacji o członkach zespołów oraz do złożenia pracy.
  • Nauczyciel lub lider opiekujący się danym uczniem lub zespołem musi być upoważniony do potwierdzenia wszystkich przekazanych danych osobowych i zapewnienia ich poprawności. Ponadto musi wyrazić zgodę na wykorzystanie przez organizatorów informacji zawartych w zgłoszeniu w celu weryfikacji powyższego upoważnienia. Analogiczna odpowiedzialność ciąży na studentach studiów pierwszego stopnia, którzy rejestrują się sami.
  • Organizatorzy mają prawo usunąć konto ucznia, studenta lub zespołu i zablokować im dostęp do strony internetowej konkursu Odysseus II w przypadku, gdy rejestracja jest niekompletna, bądź wprowadzone dane są nieprawdziwe, niepoprawne, niepełne lub nieaktualne (albo istnieje takie podejrzenie), bądź organizatorzy nie są w stanie zweryfikować żadnych danych wprowadzonych przez zespół.
  • Na uczestnikach i nauczycielach lub liderach spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa konta oraz za wszystkie czynności wykonywane za jego pośrednictwem. Nauczyciel lub lider zobowiązany jest natychmiast poinformować organizatorów o wszelkich nieautoryzowanych operacjach przeprowadzanych na koncie swojego ucznia lub zespołu, a także o wszelkich podejrzanych operacjach świadczących o naruszeniu bezpieczeństwa konta.