It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Regulamin

 • W kategorii Skywalkers mogą wziąć udział uczniowie w wieku od siedmiu do trzynastu lat. Dokładniej, kategoria ta jest otwarta dla wszystkich uczniów urodzonych pomiędzy 1 kwietnia 2003 a 31 marca 2010.
 • Skywalkers przysyłają prace konkursowe wykonane indywidualnie. Termin „dzieło” oznacza albo pracę wykonaną manualnie (rysunek, malunek, mozaikę, kolaż, itp.) albo pracę wykonaną elektronicznie (fotografię, rysunek utworzony za pomocą dowolnego oprogramowania pozwalającego na tworzenie grafiki). Prace, które nie powstały bezpośrednio w postaci elektronicznej muszą zostać zeskanowane i przygotowane do wysłania w jednym ze zdefiniowanych przez organizatorów formatów: *.png, *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif (inaczej przygotowane prace nie wezmą udziału w konkursie).
 • Uczestnicy konkursu w kategorii Skywalkers nie mogą pracować w zespołach uczniowskich, ale w procesie rejestracji i składania prac konkursowych pomaga im nauczyciel, członek rodziny lub lider.
 • Każdy uczestnik w kategorii Skywalkers może złożyć tylko jedną pracę.
 • Wszyscy uczestnicy projektu muszą dostarczyć stworzone przez siebie dzieło w oparciu o kategorie tematyczne określone dla ich kategorii wiekowej (patrz Instrukcja).
 • Uczestnicy w kategorii Skywalkers muszą złożyć elektroniczną wersję swego dzieła w okresie od 1 września 2016 do 31 marca 2017.
 • Każda praca musi być stworzona samodzielnie przez uczestnika konkursu, specjalnie na potrzeby tego konkursu.
 • W kategorii Skywalkers wybrane zgłoszenia będą oceniane przez grono jury  w dwóch kategoriach wiekowych: od siedmiu do dziesięciu lat (Junior Skywalkers) i od jedenastu do trzynastu lat (Senior Skywalkers). Przypisanie uczestnika do grupy będzie zależało od jego wieku w ostatnim z możliwych terminów przystąpienia do konkursu (31 marca 2017). Kategoria Senior Skywalkers dotyczy uczniów urodzonych pomiędzy 1 kwietnia 2003 a 31 marca 2006  Kategoria Junior Skywalkers dotyczy uczniów urodzonych pomiędzy 1 kwietnia 2006 a 31 marca 2010.
 • Dzieła biorące udział w konkursie w kategorii Skywalkers, a zgłoszone w krajach spoza Unii Europejskiej, zostaną przypisane do osobnego bloku.
 • Jeżeli w którymś kraju będzie więcej niż 5 zgłoszonych prac to wśród nich jury wybierze zwycięzcę krajowego.
 • Uczestnicy w kategorii Skywalkers, w przeciwieństwie do kategorii Pioneers i Explorers, nie wezmą udziału w regionalnych półfinałach, ani w europejskim finale w Brukseli lub Tuluzie, ale podczas finału europejskiego zostaną ogłoszeni zwycięzcy tej kategorii wiekowej.
 • By zostać dopuszczonym do konkursu, każdy uczestnik kategorii Skywalkers musi przedłożyć podpisany formularz zgody rodzicielskiej.
 • Każdy uczestnik w kategorii Skywalkers powinien móc skorzystać z pomocy osoby pełnoletniej (nauczyciela, członka rodziny lub lidera).
 • Każdy nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny może zgłosić do 50 dzieł autorstwa 50 odrębnych uczestników w kategorii Skywalkers, przy wypełnieniu wymogu zgody rodzicielskiej na uczestnictwo w konkursie dla każdego z nich.