Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Pravidlá

 • Súťaž je otvorená vysokoškolským študentom od sedemnásť (17) do dvadsaťdva (22) rokov. To zahŕňa študentov narodených medzi 1. aprílom 1994 a 31. marcom 2000 (vrátane).
 • Explorers musia študovať na univerzite v akademickom roku 2016/2017.
 • Explorers súťažia ako jednotlivci alebo v dvojiciach a môžu si vybrať mentora pre vedecké a technické otázky svojho projektu.
 • Všetci súťažiaci musia odovzdať originálny projekt týkajúci sa vesmíru na jednu z tém špecifikovanú pre kategóriu Explorers.
 • Súťažiaci v kategórii Explorers môžu elektronicky odovzdať svoj príspevok medzi 1. septembrom 2016 a 31. marca 2017.
 • Všetky príspevky musia byť vlastné práce súťažiacich a musia byť vytvorené špeciálne pre túto súťaž.
 • ‘Explorer’ projekty budú hodnotené v troch stupňoch:
  • V národnom kole porotou z krajiny súťažiacich, ktorá bude hodnotiť súťažné príspevky odoslané cez internet. To bude prebiehať medzi 16. januárom 2016 a 26. februárom 2016. Národní víťazi budú vyhlásení 28. februára 2016. Príspevky z krajín mimo EU budú priradené organizátormi súťaže k jednej z porôt podľa zvoleného jazyka súťažiacich.
  • V regionálnom semifinále niekoľkými vybranými porotcami z predchádzajúceho kola, ktorí budú vybratí z každej krajiny daného regiónu. Hodnotenie projektov prebehne na semifinále usporiadanom v každom regióne. Semifinále sa budú zúčastňovať národní víťazi z daného regiónu. Tímy, ktoré postúpia do semifinále, budú prezentovať svoje projekty naživo pred porotou. Regionálne semifinálové kolá sa budú konať medi 20. dubna a 30. júna 2017. Presné dátumy pre konkrétne regióny budú vyhlásené na internetovej stránke súťaže Odysseus.
  • V medzinárodnom kole porotou zloženou z popredných osobností z oblastí vesmírneho výskumu, vzdelávania a vedy, Víťazi regionálnych semifinálových kôl postupujú do celoeurópskeho finále v Bruseli alebo Toulouse, kde budú prezentovať svoje projekty porote. Celoeurópske finále prebehne júlι 2017.
 • Počet postupujúcich z národného kola bude určený na základe relatívneho počtu obyvateľov súťažiacich štátov a počtu príspevkov v každej tematickej kategórii. Organizátori súťaže Odysseus vyhlásia všetkých víťazov na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom internetových stránok súťaže.
 • Počas výberu najlepších projektov na európskej úrovni sa neprihliada na občianstvo alebo bydlisko finalistov. To znamená, že nie sú dané žiadne kvóty na základe počtu obyvateľov a štátov alebo pomerov prihlásených súťažiacich.
 • Porotci súťažných projektov budú udeľovať body podľa nasledujúcich kritérií (presné percentá priradené ku každému kritériu budú vyhlásené na webových stránkach pred zahájením registrácií):
  • Akademická dokonalosť (presnosť, náročnosť)
  •   Relevancia k danej téme
  •  Schopnosť riešenia problémov
  •  Originalita
  •  Spoločenský prínos
  • Prezentácia
  • Technická hodnota a praktické vedomosti
  • Zohľadnenie udržateľnosti a ovplyvnenia životného prostredia
 • Každý tím dostane zhrnutie hodnotenia poroty svojho projektu v dobe hodnotenia. Neskorším žiadostiam o ďalšie hodnotenie nebude vyhovené.
 • Porota taktiež vyhlási niekoľko zvláštnych ocenení aj pre nepostupujúce tímy z každého kola, napr.:
  • Najlepšia grafika
  • Najoriginálnejší problém
  • Najprofesionálnejšia prezentácia
  • Umelecky najlepšie spracovaný príspevok
  • Najlepšie využitie hudby vo vedeckom projekte
  • Najviac inovatívny prístup k téme
  • Najviac ekologicky relevantný projekt
  • Najviac inovatívne riešenie problému
  • Najlepšie využitie poznatkov o vesmíre
 • Každý tým alebo jednotlivec kategórie „Explorers“ dostane diplom potvrdzujúci účasť v súťaži Odysseus.
 • Všetky víťazné projekty budú vystavené v Sieni slávy na internetových stránkach súťaže Odysseus a všetci účastníci, ktorí postúpia do semifinále, dostanú medaile víťazov a darčekové predmety súťaže Odysseus.
 • Účasť v súťaži je zdarma a cestovné náklady (lístky na vlak či letenky, ubytovanie, strava a poistenie) na účasť v regionálnom semifinále a celoeurópskom finále budú hradené organizátormi súťaže Odysseus do zmysluplnej výšky.
 • Ako na regionálnom semifinále, tak na celoeurópskom finále sa súťažiaci budú účastniť ďalších aktivít spojených s vesmírom. Tie budú organizované a hradené organizátormi súťaže Odysseus.

Súťažiaci v kategórii “Explorers” môžu  požiadať o pomoc od Mentora v technických či vedeckých záležitostiach.