Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Priebeh a kritériá hodnotenia

Odovzdané projekty budú hodnotené najprv na národnej úrovni. To bude prebiehať on-line medzi 16. januárom a 28. februárom 2016. Pokiaľ budú projekty vybrané k postupu do regionálneho semifinále, súťažiaci budú pozvaní,  aby sa zúčastnili regionálneho semifinále so všetkými ostatnými národnými víťazmi v ich regióne. Na semifinále budú národní víťazi prezentovať svoje projekty porote. Regionálne semifinálové kolá sa budú konať medzi 15. marcom a 26 aprílom 2016. Víťazi regionálnych semifinálových kôl sa zúčastnia v Bruseli alebo Toulouse celoeurópskeho finále, kde budú prezentovať svoje projekty medzinárodnej porote. Toto celoeurópske finále sa bude konať v termíne 4. až 7. júla 2016.

Projektom budú udeľované body na základe nasledujúcich kritérií:

  • Akademická dokonalosť (presnosť, náročnosť) (váha 20%)

Prihláška do súťaže je po akademickej stránke dokonalá, pokiaľ poskytuje dobre zdokumentované dôvody s využitím vedeckých metód, ktoré sú dohľadateľné a overiteľné z dôveryhodných zdrojov. Obsahuje teda citácie na pôvodné vedecké zdroje, pre kritickú diskusiu využíva vedecké a vzdelávacie zdroje a príklady ukazujúce, že súťažiaci získali znalosti relevantného kontextu ich projektu a hlbšie porozumenie základných konceptov a všeobecnej problematiky.

  • Relevancia k danej téme (váha 10%)

Toto kritérium zohľadňuje rozsah, v ktorom je predkladaný projekt relevantný k zvolenej tematickej kategórii a jej rozsahu. Relevantná teoretická časť a literatúra musia byť tiež adekvátne využité.

  • Schopnosť riešenia problémov (váha 15%)

Toto kritérium zohľadňuje prístup súťažiacich a ich dokumentovaný myšlienkový proces v prístupe k tematike ich projektu, pri popisovaní problematiky, určovaní, ktoré údaje a informácie je nutné získať, plánovaní a hľadaní riešení či možných alternatív a vyhodnotení zvolených riešení.

  • Originalita (váha 20%)

Hlavným kritériom zohľadňujúcim originalitu príspevku je to, či je projekt unikátnym produktom tímovej práce a vlastných nápadov, prinášajúci nové poznatky, či nekonvenčné nápady. Aj pokiaľ bude príspevok postavený na pôvodnej práci niekoho iného, môže byť stále považovaný za originálny, pokiaľ tím vytvorí nový nápad či problematiku prezentuje inak, použije nový prístup či metódu alebo navrhne inovatívne využitie nápadu v praxi.

  • Spoločenský prínos(váha 10%)

Bude zohľadnené ako a do akej miery príspevok navrhuje nápady k riešeniu, ktoré majú dlhodobý prínos či nepriamy spoločenský úžitok či nakoľko návrh môže pomôcť k riešeniu súčasných výziev našej spoločnosti (napr. klimatické zmeny, znižujúce sa zásoby energií, vody a potravín).

  • Prezentácia(váha 10%)

Toto kritérium zohľadňuje celkovú štruktúru a formát projektu a jeho cieľov, či metodológia a výsledky sú jasne prezentované. Taktiež zohľadní, či sú logicky a správne organizované a správne napojené jednotlivé myšlienky, zrozumiteľne usporiadané vhodné podporné materiály a audiovizuálna dokumentácia (fotografie, náčrtky, stránky prezentácie, audio, video atď.).

  •  Technická hodnota a praktické schopnosti(váha 10%)

Príspevok ukáže technickú užitočnosť, keď načrtne jednoznačný koncept či teóriu, podloženú literatúrou, informujúc o designe a kľúčových neznámych projektu. Porota taktiež zhodnotí praktické schopnosti, vrátane učenlivosti, precíznosti, komunikačných schopností a vhodného zaznamenávania do prehľadných tabuliek. Taktiež využitia nástrojov či schopností niečo postaviť, elektrotechnicky pájať či vytvoriť z dreva.

  • Zohľadnenie udržateľnosti a ovplyvnenie životného prostredia (váha 5%)

Toto kritérium posudzuje, ako bolo zohľadnené možné ovplyvnenie životného prostredia či diskusia udržateľnosti projektu napr. využitím ekologicky šetrných materiálov či metód realizácie či prezentácie projektu.

Porotou bude tiež udelené v každej kategórii niekoľko zvláštnych ocenení nepostupujúcim projektom, napríklad za: najlepšiu grafiku, najoriginálnejší problém, najprofesionálnejšiu prezentáciu, umelecky najlepšie spracovanú prezentáciu, najlepšie využitie hudby v prezentácii vedeckého projektu alebo najviac ekologicky uvedomelý projekt.

Každému tímu súťažiacich bude poskytnuté zhrnutie hodnotenia poroty ich projektu hneď po skončení hodnotenia.