It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Pioneers

Žiaci vo veku od 14 do 19 rokov môžu ukázať svoju inšpiráciu vesmírom a zažiť zábavu pri príprave projektu v oblasti vesmírneho výskumu a technológií. Súťaž Odysseus ponúka žiakom v kategórii Pioneers možnosť osvojiť si experimentálne metódy a získať povedomie o svete vedy. Ďalšie dôležité informácie nájdeš v odkazoch na ľavej strane.

Ready to take the challenge?...
Join the Pioneers!
Pravidlá
 • Súťaže sa môžu zúčastniť študenti od 14 do 19 rokov. To zahŕňa žiakov narodených medzi 1. aprílom 1997 a 31. marcom 2003 (vrátane).
 • “Pioneers” pracujú v tímoch s dvoma (2) až troma (3) členmi, vedených jedným učiteľom/vedúcim. Žiaci v rámci jedného tímu môžu byť z rôznych škôl v rovnakej krajine alebo z rôznych tried/ročníkov z rovnakej školy. Musí však byť rešpektované vekové kritérium. Každý tím môže mať tiež mentora/poradcu, ktorý ich bude viesť technicky alebo vedecky.
 • Každý tím v kategórii „Pioneers“ musí mať učiteľa/vedúceho, ktorý bude mať na starosti registráciu a odovzdanie projektu, povedie tím počas práce na projekte a prípadne aj počas cesty na regionálne semifinále a celoeurópske finále.
 • Každý tím môže odovzdať iba jeden projekt a každý súťažiaci môže súťažiť iba v jednom tíme.
 • Tímy by si mali zvoliť unikátny, identifikujúci názov, ktorý odráža vzdelávacie, vedecké alebo spoločenské ciele súťaže.
 • Všetci súťažiaci alebo tímy musia odovzdať originálny projekt týkajúci sa vesmírneho výskumu na jednu z tém špecifikovaných pre ich vekovú kategóriu.
 • Súťažiaci v kategórii „Pioneers“ môžu odovzdať svoj súťažný príspevok elektronicky medzi 1. septembrom 2016 a 31. marca 2017.
 • Všetky príspevky musia byť vlastné práce súťažiacich a musia byť vytvorené špeciálne pre túto súťaž.
 • Projekty kategórie „Pioneers“ budú hodnotené v troch kolách:
  • V národnom kole porotou z krajiny súťažiacich, ktorá bude prebiehať medzi 16. januárom 2016 a 26 februárom 2016. Národní víťazi budú vyhlásený 28. februára 2016. Príspevky z krajín mimo EU budú priradené organizátormi súťaže k jednej z porôt podľa zvoleného jazyka súťažiacich.
  • V regionálnom semifinále niekoľkými vybratými porotcami z predchádzajúceho kola, ktorí budú vybratý z každej krajiny daného regiónu. Hodnotenie projektov prebehne na semifinále usporiadanom v každom regióne. Tímy, ktoré postúpia do semifinále budú prezentovať svoje projekty naživo pred porotou. Regionálne semifinále sa bude konať medzi 30. dubna a 30. júna 2017. Presné termíny pre konkrétny región budú vyhlásené na internetovej stránke súťaže Odysseus.
  • V celoeurópskom finále porotou zloženou z popredných osobností z oblastí vesmírneho výskumu, vzdelania a vedy. Víťazi regionálneho semifinále sa stretnú v Bruseli alebo Toulouse, aby prezentovali svoje projekty porote. Celoeurópske finále prebehne júli 2017.
 • Počet postupujúcich z národného kola bude určený na základe relatívnej populácie súťažných štátov a počtu príspevkov v každom regióne a tematickej kategórii. Organizátori súťaže Odysseus vyhlásia, koľko víťazov postúpi do semifinále, prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky súťaže. Desať víťazných tímov z regionálnych semifinálových kôl postúpia do celoeurópskeho finále.
 • Počas výberu najlepších projektov na celoeurópskej úrovni sa neprihliada na občianstvo alebo bydlisko finalistov, a teda nie sú dané žiadne kvóty na základe počtu obyvateľov jednotlivých krajín alebo pomerov prihlásených súťažiacich.
 • Porotci súťažných projektov budú udeľovať body podľa nasledujúcich kritérií:
  • Akademická dokonalosť (presnosť, náročnosť)
  • Relevancia k danej téme
  • Schopnosť riešenia problémov
  • Originalita
  • Spoločenský prínos
  • Prezentácia
  • Technická hodnota a praktické skúsenosti
  • Zohľadnenie udržateľnosti a ovplyvnenie životného prostredia
 • Každý tím dostane zhrnutie hodnotenia svojho projektu porotou. Neskorším žiadostiam o ďalšie hodnotenie nebude vyhovené.
 • Porota taktiež vyhlási niekoľko zvláštnych ocenení aj pre nepostupujúce tímy z každého kola, napr.:
  • Najlepšia grafika
  • Najoriginálnejší problém
  • Najprofesionálnejšia prezentácia
  • Najlepšie umelecky spracovaný projekt
  • Najlepšie využitie hudby vo vedeckom projekte
  • N prístup k téme
  • Najekologickejší projekt
  • Najviac inovatívne riešenie problému
  • Najlepšie využitie poznatkov o vesmíre
 • Každý tím kategórie „Pioneers“ dostane diplom potvrdzujúci účasť v súťaži Odysseus, rovnako ako učiteľ/vedúci každého tímu.
 • Všetky víťazné projekty budú vystavené v Sieni slávy na internetových stránkach súťaže Odysseus a členom daných tímov bude udelená medaila.
 • Účasť v súťaži je zdarma a cestovné náklady (cestovné lístky na vlak či letenky, ubytovanie, strava a poistenie) na účasť v regionálnom semifinále a celoeurópskom finále budú hradené organizátormi súťaže Odysseus do zmysluplnej výšky pre jedného učiteľa/vedúceho a maximálne troch súťažiacich.
 • Ako na regionálnom semifinále, tak aj na celoeurópskom finále sa súťažiaci budú zúčastňovať radu ďalších sprievodných aktivít spojených s vesmírom. Tie budú organizované a hradené organizátormi súťaže Odysseus.
 • Je zodpovednosťou tímového učiteľa/vedúceho, aby poskytol kompletné správne informácie o každom súťažiacom z daného týmu prostredníctvom registračného formulára na stránkach súťaže Odysseus.
 • Každý neplnoletý účastník (mladší ako 18 rokov) musí doložiť súhlas rodičov, aby sa mohol súťaže zúčastniť.
 • Rodičovský súhlas s cestou a účasťou na regionálnom semifinále a celoeurópskom finále musí byť poskytnutý každému účastníkovi mladšiemu ako osemnásť (18) rokov účastniacemu sa daného finále.
 • Je zodpovednosťou tímového učiteľa/vedúceho, aby organizátorom poskytol podpísaný súhlas rodičov pre všetkých svojich súťažiacich.
 • Každý učiteľ/vedúci môže vieš najviac 4 tímy v súťaži.
Kalendár
 • Otvorenie registrácií
  1. september 2016
 • Termín odoslania príspevkov
  31. marca 2017
 • Regionálne semifinále
  30. dubna 2017 – 30. júna 2017
 • Celoeurópske finále
  júl 2017
Inštrukcie

01

Prvý krok

Zaregistruj sa do súťaže Odysseus, vyplň registračný formulár a potvrď súhlas súťažnými pravidlami.

02

Druhý krok

Druhým krokom pre súťažný tím je výber témy a typu projektu. Každý projekt musí byť spracovaný na jednu tému. Súťažiaci si ale môžu vybrať, aký obor pre spracovanie danej témy využijú: elektronika, fyzika, chémia, umenie, design, architektúra, psychológia atď. – to všetko môže byť využité na spracovanie vybranej témy.

Súťažiaci si môžu vybrať témy zo zoznamu:

Slnečná sústava a vesmírny výskum

 • Raketové systémy – prečo a ako raketa letí
 • Prieskum terestrických planét – čo sa ich pochopením môžeme dozvedieť o Zemi?
 • Kozmické lety s ľudskou posádkou – ako sa cíti človek niekoľko tisíc kilometrov od Zeme?
 • Koncept stáleho mesačného mesta – ako prežiť na Mesiaci?
 • Veľké teleskopy vo vesmíre – prečo je obežná dráha dobrým miestom pre pozorovanie vesmíru?

Európa vo vesmíre

 • Vesmírne misie – prečo sú pre ľudstvo dôležité?
 • Európa pristála na kométe a Titáne – aké sú prínosy pre vedu?
 • Jeden rok na kométe (formou sci-fi popíš, čo môže čakať osoba, ktorá by tam žila)
 • Hľadanie druhej Zeme – európske úspechy a plány vo výskume exoplanét
 • Európa spolupracujúca s ostatnými krajinami – aké sú výhody spolupráce pri vesmírnych misiách?

Ľudia na Marse

 • Prieskum Marsu – prečo je táto červená planéta tak fascinujúca?
 • Porovnaj rok života na Marse a na Zemi.
 • Ako postaviť autonómnu vesmírnu stanicu na Marse?
 • Budúce mestá na Marse – architektúra.
 • Osamelosť a nuda počas dlhého letu k Marsu – psychologické aspekty

Astrobiológia – hľadanie života vo vesmíre

 • Čo je to život? Čo robí planétu obývateľnou?
 • Napíšte sci-fi príbeh o lete k exoplanéte kozmickou loďou s rýchlosťou okolo 90% rýchlosti svetla.
 • Objavili sme mimozemšťanov – ako s nimi môžeme hovoriť, v akom jazyku?

Tento zoznam nie je záväzný a akékoľvek iné rozšírenie týchto nápadov v rámci vybraných tém môže byť spracované na základe predstavivosti študentov.

Tím vyberie typ projektu, na ktorom chce pracovať. To môže byť experiment, video, tvorba modelu či prototypu, prezentácia alebo niečo iné (Pozri sa na Obmedzenia) [1]

Skontroluj šablónu pre odovzdanie, ktorá je poskytovaná organizátormi. Nie je povinná, ale doporučená a nájdete ju tu.

[1] Elektronické súbory nahrané ako dokumentácia ku každému projektu môžu zahŕňať: ilustrované eseje, PowerPoint prezentácie, plagáty, odkazy na videá, odkazy na projektové webové stránky a audio súbory.

Povolené formáty sú:

Dokumenty: .doc .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
Obrázky: .png, .jpg .bmp, .gif
Videá: Všetky videá je potrebné nahrať na YouTube alebo Vimeo a poskytnúť odkaz
Audio formáty: .mp3
Kompresné formáty: .tar .gz .zip .7z
Maximálny limit pre celkovú veľkosť neskomprimovaných súborov pre každý súťažný príspevok je 20 MB. Materiálové náklady na projekt nesmú byť vyššie než 300 €.

03

Tretí krok

Tím uskutoční výskum na vybranú tému (rešerše v knižniciach a online, pozorovanie a experiment, interviw, atď.) a navrhne riešenie alebo cieľ svojej práce. Mal by so svojim vedúcim, prípadne tiež so svojim mentorom, konzultovať realizovateľnosť a vedeckú zmysluplnosť svojho nápadu a rozdeliť prácu medzi jednotlivými členmi tímu.

Tím sa môže teraz posunúť k samotnej práci na projekte. Súťažiaci musia vytvoriť svoj projekt v súlade s požiadavkami súťaže a musia sa vyhnúť plagiátorstvu uvedením potrebných odkazov a referencií na použité materiály vo svojom projekte. Tím by mal taktiež ukázať, v čom je ich projekt inovatívny a relevantný k téme, ktorú si vybrali. Ďalej by mal tím využiť informácie a dáta, ktoré nazbieral počas uskutočňovania interview, experimentov, pozorovaní a výskumu v knižnici alebo online.

04

Štvrtý krok

Záverečným krokom je odoslanie projektu prostredníctvom webovej stránky súťaže Odysseus. Účastníci si môžu vytvoriť a odoslať svoj projekt v ktoromkoľvek z dvadsiatich štyroch (24) oficiálnych jazykov EU.

Ceny Take the Space Challenge & Win Awesome Prizes!

Hlavná cena

Cesta na európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane v Južnej Amerike – Guiana Space Centre (letenky, ubytovanie v hoteli, strava, poistenie, účasť na programe, návštevy a výlety do Vesmírneho centra a ďalších atrakcií pre všetkých členov tímu a ich vedúceho)

“European Youth Space Ambassador” diplom.

Cena pre finalistov

Jeden vysoko kvalitný počítačom ovládaný teleskop pre účastníkov finále – pre výhercov regionálneho semifinále.

Cesta na celoeurópske finále (cestovné náklady, ubytovanie v hoteli, strava, poistenie, návštevy a účasť na programe)

Národní víťazi

Cesta na regionálne semifinále (cestovné náklady, ubytovanie v hoteli, strava, poistenie, návštevy a účasť na programe)

Medaila výhercu.

Všetci zúčastnení získajú certifikát o účasti v súťaži Odysseus II.

Ceny nemôžu byť vymenené za ich peňažný ekvivalent.

Priebeh a kritériá hodnotenia

Odovzdané projekty budú hodnotené najprv na národnej úrovni. To bude prebiehať on-line medzi 16. januárom a 28. februárom 2016. Pokiaľ budú projekty vybrané k postupu do regionálneho semifinále, súťažiaci budú pozvaní,  aby sa zúčastnili regionálneho semifinále so všetkými ostatnými národnými víťazmi v ich regióne. Na semifinále budú národní víťazi prezentovať svoje projekty porote. Regionálne semifinálové kolá sa budú konať medzi 15. marcom a 26 aprílom 2016. Víťazi regionálnych semifinálových kôl sa zúčastnia v Bruseli alebo Toulouse celoeurópskeho finále, kde budú prezentovať svoje projekty medzinárodnej porote. Toto celoeurópske finále sa bude konať v termíne 4. až 7. júla 2016.

Projektom budú udeľované body na základe nasledujúcich kritérií:

 • Akademická dokonalosť (presnosť, náročnosť) (váha 20%)

Prihláška do súťaže je po akademickej stránke dokonalá, pokiaľ poskytuje dobre zdokumentované dôvody s využitím vedeckých metód, ktoré sú dohľadateľné a overiteľné z dôveryhodných zdrojov. Obsahuje teda citácie na pôvodné vedecké zdroje, pre kritickú diskusiu využíva vedecké a vzdelávacie zdroje a príklady ukazujúce, že súťažiaci získali znalosti relevantného kontextu ich projektu a hlbšie porozumenie základných konceptov a všeobecnej problematiky.

 • Relevancia k danej téme (váha 10%)

Toto kritérium zohľadňuje rozsah, v ktorom je predkladaný projekt relevantný k zvolenej tematickej kategórii a jej rozsahu. Relevantná teoretická časť a literatúra musia byť tiež adekvátne využité.

 • Schopnosť riešenia problémov (váha 15%)

Toto kritérium zohľadňuje prístup súťažiacich a ich dokumentovaný myšlienkový proces v prístupe k tematike ich projektu, pri popisovaní problematiky, určovaní, ktoré údaje a informácie je nutné získať, plánovaní a hľadaní riešení či možných alternatív a vyhodnotení zvolených riešení.

 • Originalita (váha 20%)

Hlavným kritériom zohľadňujúcim originalitu príspevku je to, či je projekt unikátnym produktom tímovej práce a vlastných nápadov, prinášajúci nové poznatky, či nekonvenčné nápady. Aj pokiaľ bude príspevok postavený na pôvodnej práci niekoho iného, môže byť stále považovaný za originálny, pokiaľ tím vytvorí nový nápad či problematiku prezentuje inak, použije nový prístup či metódu alebo navrhne inovatívne využitie nápadu v praxi.

 •  Spoločenský prínos (váha 10%)

Bude zohľadnené ako a do akej miery príspevok navrhuje nápady k riešeniu, ktoré majú dlhodobý prínos či nepriamy spoločenský úžitok či nakoľko návrh môže pomôcť k riešeniu súčasných výziev našej spoločnosti (napr. klimatické zmeny, znižujúce sa zásoby energií, vody a potravín).

 • Prezentácia (váha 10%)

Toto kritérium zohľadňuje celkovú štruktúru a formát projektu a jeho cieľov, či metodológia a výsledky sú jasne prezentované. Taktiež zohľadní, či sú logicky a správne organizované a správne napojené jednotlivé myšlienky, zrozumiteľne usporiadané vhodné podporné materiály a audiovizuálna dokumentácia (fotografie, náčrtky, stránky prezentácie, audio, video atď.). 

 • Technická hodnota a praktické schopnosti (váha 10%)

Príspevok ukáže technickú užitočnosť, keď načrtne jednoznačný koncept či teóriu, podloženú literatúrou, informujúc o designe a kľúčových neznámych projektu. Porota taktiež zhodnotí praktické schopnosti, vrátane učenlivosti, precíznosti, komunikačných schopností a vhodného zaznamenávania do prehľadných tabuliek. Taktiež využitia nástrojov či schopností niečo postaviť, elektrotechnicky pájať či vytvoriť z dreva.

 • Zohľadnenie udržateľnosti a ovplyvnenie životného prostredia (váha 5%)

Toto kritérium posudzuje, ako bolo zohľadnené možné ovplyvnenie životného prostredia či diskusia udržateľnosti projektu napr. využitím ekologicky šetrných materiálov či metód realizácie či prezentácie projektu.

Porotou bude tiež udelené v každej kategórii niekoľko zvláštnych ocenení nepostupujúcim projektom, napríklad za: najlepšiu grafiku, najoriginálnejší problém, najprofesionálnejšiu prezentáciu, umelecky najlepšie spracovanú prezentáciu, najlepšie využitie hudby v prezentácii vedeckého projektu alebo najviac ekologicky uvedomelý projekt.

Každému tímu súťažiacich bude poskytnuté zhrnutie hodnotenia poroty ich projektu hneď po skončení hodnotenia.

Tipy pre úspech
 • Dobre pochopte súťaž. Pozorne si prečítajte pravidlá súťaže a jednotlivé časti.
 • Zamerajte svoju snahu na špecifické kritériá hodnotenia. Vedecká komisia sa skladá z profesionálnych vedcov, výskumníkov a odborníkov v oblasti vzdelávania. Každý príspevok hodnotí podľa konkrétnych súťažných kritérií. Obsah, vrátane vedeckej presnosti a excelencie bude určovať ich rozhodnutie. Snažte sa byť konkrétni a nepíšte niečo, čo ste si pred tým neoverili a predovšetkým nepíšte niečo, čomu nerozumiete. Snažte sa byť konzistentní a svoj projekt príliš nenaťahujte. Stručnejšie projekty majú väčšiu šancu na úspech, keďže sú dôkladnejšie a výstižnejšie. Snažte sa svoj projekt zorganizovať tak, aby mal logickú postupnosť a štruktúru. Taktiež sa snažte vytvoriť atraktívne prevedenie.
 • Pracujte na základoch. Grafický vzhľad príspevku je často indikátorom snahy študentov. Úhľadný, dobre zostavený a dobre čitateľný príspevok bez pravopisných chýb bude mať väčšiu šancu na úspech. Pokiaľ je vás príspevok esej, je odporúčané, dať ju pre kontrolu prečítať niekomu inému.
 • Plánujte dopredu. Vytvorte plán vašeho projektu, kde nastolíte hlavné činnosti. Naplánujte čas tak, aby váš plán práce umožnil čas na preskúmanie a opravu príspevku.
 • Nájdite učiteľa/vedúceho. Učiteľ/vedúci otvorený novým nápadom môže byť veľkým zdrojom pre hodnotenie designu projektu pred tým, než ho začnete rozvíjať, pre kontrolu vašich experimentov, doporučene vedeckých článkov, z ktorých vychádzate, videí, modelov alebo prototypov, atď., a byť človekom, ku ktorému môžete zájsť s otázkou alebo pre radu. Váš učiteľ/vedúci môže byť váš učiteľ prírodovedných oborov alebo učiteľ z inej školy či miestnej univerzity so skúsenosťami s vašou témou či výskumnou metódou. Pamätajte však, že práca na projekte ako taká, vrátane projektového designu a analýzy dát, musí byť vašou vlastnou prácou. Pokiaľ neovládate plynulú angličtinu a chcete odovzdať váš príspevok v angličtine alebo ho do nej preložiť a/alebo by ste potrebovali pomoc s využitím knižiek a iných zdrojov v angličtine, mali by ste taktiež požiadať angličtinára o asistenciu na projekte. V závislosti na type vašeho projektu môžete do projektu zapojiť aj iných učiteľov než učiteľov z oblasti prírodných vied, technológií a umenia, o ktorých si myslíte, že by vám pomohli vytvoriť úspešný projekt.
 • Vytvorte tím. Súťaž Odysseus je určená pre tímy po 2 až 3 študentoch, Nájdite ďalších členov tímu tak, aby ste vytvorili kompaktný tím a rozdeľte úlohy medzi všetkých členov.
 • Vyhľadajte podporu Mentora. Pozrite sa na stránku Odysseus pre zvolenie si Mentora z vašej krajiny.
 • Urobte so svojimi členmi tímu, učiteľmi alebo členmi rodiny brainstorming potenciálnych tém vášho projektu, aby ste zvolili takú, ktorá bude váš tím zaujímať.
 • Použite šablónu pre dokumentáciu projektu poskytnutú organizátormi súťaže.
 • Vyberte tému projektu, ktorá je pre vás zmysluplná. Potom bude pre vás ľahšie tráviť čas prácou na projekte a sústrediť a na neho.
 • Vytvorte otázku pre váš výskum, ktorá vám pomôže definovať, na čo bude váš príspevok odpovedať. Spýtajte sa sami seba na vzťah medzi tým, na čo sa váš projekt sústredí a tým, o aký výstup z neho máte záujem. Premýšľajte o tom, ako by cieľ vašeho projektu alebo vaša hypotéza boli vyjadrené otázkou.
 • Kreslite diagramy alebo tabuľky pre organizáciu informácií, ktoré budete o vesmíre a predovšetkým o vašej téme zbierať. Pomôžu vám pretvoriť tieto informácie do niečoho zmysluplného.
 • V prípade nejasností sa pýtajte organizátorov, a to prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Zorganizujte si pomôcky, materiály a potreby pre súťaž.
 • Nájdite užitočné webové stránky a zdroje relevantného materiálu pre váš projekt, ale držte sa overených a hodnotných zdrojov (ako napríklad stránky ESA alebo NASA a stránky s príponou .edu) Pozrite sa tiež na stránky súťaže, konkrétne na stránku ZDROJE.
 • Venujte dostatok času hľadaniu potrebných informácií k vašemu projektu.
 • Uistite sa, že všetky fakty, ktoré budete používať sú overiteľné hodnovernými zdrojmi, pred tým než ich budete považovať za platné.
 • Choďte do hĺbky so svojim výskumom. Snažte sa naučiť vedecké koncepty a buďte tak detailní, ako to bude možné.
 • Nenechajte sa odradiť, pokiaľ pri práci na projekte narazíte na problémy.
 • Bavte sa! Užite si svoje vesmírne dobrodružstvo!
Často kladené otázky

Čo je Odysseus II?

Odysseus II je celoeurópsky projekt financovaný Európskou komisiou. Jeho hlavným cieľom je organizácia celoeurópskej súťaže Odysseus pre žiakov a študentov vo veku medzi sedem (7) a dvadsaťdva (22) rokov v oblasti výskumu vesmíru. Súťaže sa môžu zúčastniť nie len žiaci a študenti členských krajín EU, ale aj krajín, ktoré členmi EU nie sú.

Chcem zaregistrovať (tím) do súťaže Odysseus – ako to urobím?

Môžete sa ZAREGISTROVAŤ vyplnením svojej e-mailovej adresy a zvoleného hesla v patričnej sekcii webovej stránky súťaže Odysseus. Následne je potrebné zvoliť si kategóriu Pioneers a prijať pravidlá súťaže. Musíte taktiež overiť svoj e-mailový účet kliknutím na odkaz, ktorý vám bude zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu. Následne sa musíte PRIHLÁSIŤ a vyplniť informácie o svojom tíme v registračnom formulári. Každý tím má mať dvoch (2) až troch (3) členov s jedným učiteľom ako vedúcim. Každému tímu by mal s registráciou pomôcť učiteľ/vedúci (viď. sekcia Pravidlá)

Aký starý musím byť, aby som sa mohol prihlásiť do súťaže Odysseus?

Účastník musí mať vek medzi štrnásť (14) a devätnásť (19) rokov (stredoškoláci narodení medzi 1 aprílom 1997 a 31. marcom 2003 (vrátane))

Potrebujem spĺňať nejaké iné podmienky, aby som sa mohol zapojiť do súťaže Odysseus?

Áno, rodič alebo zákonný zástupca musí vyplnením patričného formuláru udeliť súhlas s účasťou študenta v súťaži Odysseus a súhlas s pravidlami súťaže. Formulár odovzdá tímovému učiteľovi/vedúcemu. Aby bol tím oprávnený zúčastniť sa súťaže, musí byť registrácia dokončená pred 31. marca 2017.

Môžete mi pomôcť zostaviť tím?

Blog na webových stránkach súťaže Odysseus sa dá použiť pre spojenie sa s ostatnými potenciálnymi účastníkmi alebo vypísať ponuku miest v tíme, napríklad pre účastníkov s požadovanými schopnosťami.

Môžu byť členovia tímu z rôznych škôl?

Áno, členovia tímu môžu byť z rovnakej školy alebo z rôznych škôl v rámci rovnakej krajiny.

Môžeme pridať ďalších členov tímu, keď sme už nás tím zaregistrovali?

Áno. Učiteľ/vedúci môže pridať účastníkov až do 31. marca 2017, nemôže však prekročiť limit 3 členov na jeden tím.

Môžem byť vo viac ako jednom tíme?

Nie, každý žiak môže súťažiť iba v jednom tíme.

V akom jazyku musíme odovzdať náš príspevok?

Svoj príspevok môžete odovzdať v jednom z nasledujúcich jazykov: bulharčina, čeština, chorvátština, dánčina, holandčina, angličtina, estónčina, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, írčina, taliančina, lotyština, litovčina, maltčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina a švédčina. Tímy z krajín mimo EU musia odovzdať príspevok v jednom z vyššie uvedených oficiálnych jazykov EU. Pokiaľ sa príspevok dostane na celoeurópske finále súťaže a príspevok bol pôvodne vypracovaný v inom jazyku než v angličtine, tím musí poskytnúť jeho kompletný preklad do angličtiny.

Budem mať nejaké informácie, ako vypracovať súťažný príspevok?

Môžete si zvoliť vlastnú tému súvisiacu s jednou z tém súťaže. Je na vás, akú formu a design príspevku si zvolíte (text, PowerPoint prezentácia, video, model, multimediálna prezentácia, experiment, atď.), ale odporúčame priložiť projektový list, na ktorý použijete poskytnutú šablónu a kde popíšete myšlienku svojho projektu. Môžete priložiť ľubovoľné množstvo súborov, pokiaľ ich budete považovať za vhodné. Pre zobrazenie príkladov príspevkov a odkazov k relevantným zdrojom o vesmírnom výskume sa pozrite na knižnicu súťaže Odysseus.

Ako pošlem príspevok?

Je potrebné nahrať príspevok spoločne s jeho zhrnutím (na zadanom formulári) kliknutím na “Odošlite váš projekt” a ďalším postupom podľa inštrukcií.

Môže môj tím odoslať viac ako jeden príspevok?

Nie, každý tím môže odoslať iba jeden príspevok do súťaže Odysseus.

Čo mám urobiť, keď som zabudol heslo k súťažnému portálu Odysseus?

na prihlasovacej stránke sa nachádza odkaz “Zabudol som heslo”. Kliknite na neho a nové heslo vám bude zaslané na registrovanú e-mailovú adresu k vašemu účtu súťaže Odysseus.

Kedy máme odovzdať náš príspevok?

Príspevok musíte odoslať v termíne od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017. Organizátori súťaže Odysseus odporúčajú odoslať príspevok ihneď po dokončení a nečakať na konečný dátum pre odoslanie.

Môžete mi pomôcť sa nahraním súťažného príspevku na web Odysseus?

Áno. Postupujte podľa inštrukcií uvedených v odkaze Odoslať príspevok. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomôcť s nahraním príspevku, vyplňte a odošlite prosím kontaktný formulár a organizátori vám pomôžu a zaistia, aby bol váš príspevok správne nahratý.

Dostaneme zhodnotenie nášho projektu od hodnotiteľov?

Všetky tímy dostanú zhrnutie hodnotenia svojho projektu od poroty po dokončení procesu hodnotenia.

Aké sú kritériá hodnotenia?

Kompletné detaily hodnotenia si prosím prečítajte v sekcii Kritériá hodnotenia stránky Pioneers.

Koľko tímov sa dostane do regionálneho semifinále a celoeurópskeho finále?

Počet tímov postupujúcich do ďalšieho kola hodnotenia bude určený na základe relatívnej populácie zúčastnených krajín a počtu odoslaných príspevkov z každého regiónu a každej tematickej kategórie. Každá krajina EU bude reprezentovaná v regionálnom semifinále minimálne jedným tímom. Organizátori súťaže Odysseus vyhlásia, koľko tímov bude vybraných do regionálneho semifinále prostredníctvom oficiálnej webovej stránky. Desať víťazných tímov z jednotlivých regionálnych semifinálových kôl sa zúčastní celoeurópskeho finále.

Môžem zobraziť ostatné príspevky odoslané do súťaže Odysseus?

Áno. Všetky príspevky môžu byť zobrazené na webovej stránke Odysseus, a to v sekcii Galéria, po uzávierke odosielania príspevkov.

Kedy sa dozviem, či bol môj tím vybraná do regionálneho semifinále?

Národní víťazi súťaže budú vyhlásení po 28. februári 2016.

Ako budeme upozornení v prípade výhry v regionálnom semifinále?

Víťazný tím v každom regionálnom semifinále bude vyhlásený na jeho konci po dokončení konzultácií poroty. Finalisti budú taktiež vyhlásení na stránkach súťaže Odysseus dňa 30. apríla 2016.

Aké ceny sú v súťaži?

Pre kompletné detaily o súťažných cenách prosím navštívte sekciu Súťažné ceny.