It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Pravidlá

 • Súťaže sa môžu zúčastniť študenti od 14 do 19 rokov. To zahŕňa žiakov narodených medzi 1. aprílom 1997 a 31. marcom 2003 (vrátane).
 • “Pioneers” pracujú v tímoch s dvoma (2) až troma (3) členmi, vedených jedným učiteľom/vedúcim. Žiaci v rámci jedného tímu môžu byť z rôznych škôl v rovnakej krajine alebo z rôznych tried/ročníkov z rovnakej školy. Musí však byť rešpektované vekové kritérium. Každý tím môže mať tiež mentora/poradcu, ktorý ich bude viesť technicky alebo vedecky.
 • Každý tím v kategórii „Pioneers“ musí mať učiteľa/vedúceho, ktorý bude mať na starosti registráciu a odovzdanie projektu, povedie tím počas práce na projekte a prípadne aj počas cesty na regionálne semifinále a celoeurópske finále.
 • Každý tím môže odovzdať iba jeden projekt a každý súťažiaci môže súťažiť iba v jednom tíme.
 • Tímy by si mali zvoliť unikátny, identifikujúci názov, ktorý odráža vzdelávacie, vedecké alebo spoločenské ciele súťaže.
 • Všetci súťažiaci alebo tímy musia odovzdať originálny projekt týkajúci sa vesmírneho výskumu na jednu z tém špecifikovaných pre ich vekovú kategóriu.
 • Súťažiaci v kategórii „Pioneers“ môžu odovzdať svoj súťažný príspevok elektronicky medzi 1. septembrom 2016 a 31. marca 2017.
 • Všetky príspevky musia byť vlastné práce súťažiacich a musia byť vytvorené špeciálne pre túto súťaž.
 • Projekty kategórie „Pioneers“ budú hodnotené v troch kolách:
  • V národnom kole porotou z krajiny súťažiacich, ktorá bude prebiehať medzi 16. januárom 2016 a 26 februárom 2016. Národní víťazi budú vyhlásený 28. februára 2016. Príspevky z krajín mimo EU budú priradené organizátormi súťaže k jednej z porôt podľa zvoleného jazyka súťažiacich.
  • V regionálnom semifinále niekoľkými vybratými porotcami z predchádzajúceho kola, ktorí budú vybratý z každej krajiny daného regiónu. Hodnotenie projektov prebehne na semifinále usporiadanom v každom regióne. Tímy, ktoré postúpia do semifinále budú prezentovať svoje projekty naživo pred porotou. Regionálne semifinále sa bude konať medzi 30. dubna a 30. júna 2017. Presné termíny pre konkrétny región budú vyhlásené na internetovej stránke súťaže Odysseus.
  • V celoeurópskom finále porotou zloženou z popredných osobností z oblastí vesmírneho výskumu, vzdelania a vedy. Víťazi regionálneho semifinále sa stretnú v Bruseli alebo Toulouse, aby prezentovali svoje projekty porote. Celoeurópske finále prebehne júli 2017.
 • Počet postupujúcich z národného kola bude určený na základe relatívnej populácie súťažných štátov a počtu príspevkov v každom regióne a tematickej kategórii. Organizátori súťaže Odysseus vyhlásia, koľko víťazov postúpi do semifinále, prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky súťaže. Desať víťazných tímov z regionálnych semifinálových kôl postúpia do celoeurópskeho finále.
 • Počas výberu najlepších projektov na celoeurópskej úrovni sa neprihliada na občianstvo alebo bydlisko finalistov, a teda nie sú dané žiadne kvóty na základe počtu obyvateľov jednotlivých krajín alebo pomerov prihlásených súťažiacich.
 • Porotci súťažných projektov budú udeľovať body podľa nasledujúcich kritérií:
  • Akademická dokonalosť (presnosť, náročnosť)
  • Relevancia k danej téme
  • Schopnosť riešenia problémov
  • Originalita
  • Spoločenský prínos
  • Prezentácia
  • Technická hodnota a praktické skúsenosti
  • Zohľadnenie udržateľnosti a ovplyvnenie životného prostredia
 • Každý tím dostane zhrnutie hodnotenia svojho projektu porotou. Neskorším žiadostiam o ďalšie hodnotenie nebude vyhovené.
 • Porota taktiež vyhlási niekoľko zvláštnych ocenení aj pre nepostupujúce tímy z každého kola, napr.:
  • Najlepšia grafika
  • Najoriginálnejší problém
  • Najprofesionálnejšia prezentácia
  • Najlepšie umelecky spracovaný projekt
  • Najlepšie využitie hudby vo vedeckom projekte
  • N prístup k téme
  • Najekologickejší projekt
  • Najviac inovatívne riešenie problému
  • Najlepšie využitie poznatkov o vesmíre
 • Každý tím kategórie „Pioneers“ dostane diplom potvrdzujúci účasť v súťaži Odysseus, rovnako ako učiteľ/vedúci každého tímu.
 • Všetky víťazné projekty budú vystavené v Sieni slávy na internetových stránkach súťaže Odysseus a členom daných tímov bude udelená medaila.
 • Účasť v súťaži je zdarma a cestovné náklady (cestovné lístky na vlak či letenky, ubytovanie, strava a poistenie) na účasť v regionálnom semifinále a celoeurópskom finále budú hradené organizátormi súťaže Odysseus do zmysluplnej výšky pre jedného učiteľa/vedúceho a maximálne troch súťažiacich.
 • Ako na regionálnom semifinále, tak aj na celoeurópskom finále sa súťažiaci budú zúčastňovať radu ďalších sprievodných aktivít spojených s vesmírom. Tie budú organizované a hradené organizátormi súťaže Odysseus.
 • Je zodpovednosťou tímového učiteľa/vedúceho, aby poskytol kompletné správne informácie o každom súťažiacom z daného týmu prostredníctvom registračného formulára na stránkach súťaže Odysseus.
 • Každý neplnoletý účastník (mladší ako 18 rokov) musí doložiť súhlas rodičov, aby sa mohol súťaže zúčastniť.
 • Rodičovský súhlas s cestou a účasťou na regionálnom semifinále a celoeurópskom finále musí byť poskytnutý každému účastníkovi mladšiemu ako osemnásť (18) rokov účastniacemu sa daného finále.
 • Je zodpovednosťou tímového učiteľa/vedúceho, aby organizátorom poskytol podpísaný súhlas rodičov pre všetkých svojich súťažiacich.
 • Každý učiteľ/vedúci môže vieš najviac 4 tímy v súťaži.