It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Právne podmienky|Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za návštevu stránok súťaže Odysseus. Váš prístup k týmto stránkam a používanie týchto stránok je predmetom nasledujúcich podmienok a právnych náležitostí.

Pokiaľ nie je povedané inak, tak obsah týchto stránok, vrátane (ale nie iba) textu a obrazových materiálov uvedených tu a ich kompozícia je vlastníctvom asociácie Odysseus II. Všetky ochranné známky použité alebo odkazujúce na tieto stránky sú vlastníctvom individuálnych vlastníkov.

Použitie obsahu stránky súťaže Odysseus je na vlastné nebezpečenstvo. Užívaním obsahu súhlasíte so splnením podmienok ochranných známok, autorských práv, služobnej značky, obchodného tajomstva, vlastníckeho práva alebo ďalšej obmedzení v tomto či v doprovodnom obsahu.

Je dovolené sťahovať, publikovať, kopírovať, distribuovať, zobrazovať, predávať a inak používať akúkoľvek časť obsahu iba pre vzdelávacie a nekomerčné použitie.

Pokiaľ v totmo dokumente nie je uvedené inak, tak súhlasíte, že nebudete dovoľovať ostatným publikovať, kopírovať, predávať, reprodukovať, nelicencovane distribuovať, vytvárať podobné diela alebo využívať obsah tu uvedeného diela (či už v celku, alebo časti) v rozpore s tu uvedenými podmienkami alebo podmienkami platných zákonov.

Môžete odkazovať na stránky súťaže Odysseus iba pre vzdelávacie a nekomerčné využitie. Vyradzujeme si právo na zákaz odkazovania na stránky súťaže Odysseus pre akúkoľvek organizáciu alebo osobu.

Stránka súťaže Odysseus môže obsahovať odkazy na ďalšie stránky, vrátane stránok, na ktorých sú vystavené príspevky súťaže Odysseus. Kliknutím na odkaz na ďalšie stránky odchádzate zo stránky súťaže Odysseus. Iné stránky nie sú pod našou kontrolou a ste zoznámení, že asociácia Odysseus II nie je za ne zodpovedná.

Stránka súťaže Odysseus je poskytnutá bez akýchkoľvek záruk výslovne napísaných alebo predpokladaných. Užívaním stránok súhlasíte s prevzatím všetkých rizík spojenáých s používaním stránok súťaže Odysseus. Ďalej súhlasíte s krytím Signosis Sprl., jeho úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov voči všetkým úhonám spôsobeným vaším používaním alebo neúplnej schopnosti využiť tieto stránky alebo stránky tu odkazované. Súhlasíte s tým, že ani Signosis Sprl., ani ďalší partneri asociácie Odysseus II nebudú zodpovední za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené spoliehaním vás na informácie obiahnuté na internetových stránkach. V žiadnom prípade Signosis Sprl., jeho úradníci, riadelia, zamestnanci alebo zástupcovia nie sú zopovední za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné alebo následné škody akéhokoľvek typu s ohľadom k použitiu stránok súťaže Odysseus. Toto vylúčenie a prepáčenie alebo záväzok sa vzťahuje na všetky príčiny jednania, či už na základe zmluvy, záruky, deliktov alebo iných legálnych teórií.

Signosis Sprl. a ďalší partneri asociácie Odysseus II neposkytujú žiadnu záruku alebo garanciu presnosti, včasnosti, výkonnosti, kompletnosti alebo vhodnosti informácií a obsahu nájdených alebo ponúknutých na stránkah súťaže Odysseus pre akýkoľvek konkrétny účel. Beriete na vedomie, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby a Signosis Sprl. Nýslovne vylučuje zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo chyby v plnom rozsahu povolenom zákonom.

Neoprávnené pokusy o nahranie alebo zmenu informácií alebo akékoľvek iné poškodenie obsahu stránok súťaže Odysseus je strikne zakázané a môže byť trestané podľa platných zákonov. Pre účel zabezpečenia stránok a uistenie, že táto služba je stále poskytnutá všetkým užívateľom použva tento počítačový systém softwarové programy k monitorovaniu prevádzky siete, aby bolo možné identifikovať neoprávnené pokusy o nahranie alebo zmenu informácií alebo akékoľvek iné poškodenie obsahu stránok súťaže Odysseus.

Informácie poskytnuté na tejto stránke sú zadarmo a iba pre informačné účely a nevytvárajú obchodný alebo profesionálny servis mezi vami a akýmkoľvek partnerom asociácie Odysseus II. Odkazy na tieto stránky môžu viesť k službám alebo webom, ktoré nie sú prevádzkované partnermi asociácie Odysseus II. Tieto iné služby nie sú posudzované ani nemajú záruku od partnerov asociácie Odysseus a tí taktiež nepreberajú zodpovednosť za iné stránky aebo služby. Akékoľvek využitie informácií poskytnutých na týhto stránkach alebo návšteva akejkoľvek inej stránky či služby odkazovanej na týchto stránkach je na vlastné nebezpečenstvo.

Ste zodpovední za dodržiavanie zákonov jurisdikcie, z ktorej máte prístup na tieto stránky a súhlasíte, že nebudete pristupovať alebo používať informácie na tejto stránke v rozpore s týmito zákonmi. Pokiaľ nie je priamo uvedené inak v tomto dokumente, akékoľvek informácie vami uvedené cez túto stránku budú považované za dôverné a chránené zákonom. Prehlasujete, že máte plné právo odovzdať takéto informácie a súhlasíte, že nebudete odovzdávať informácie, pri ktorých toto právo nemáte. Vzhľadom k otvorenej povahe internetu odporúčame, aby ste nepredkladali dôverné informácie.

Pokaiaľ objavíte akékoľvek technické problémy alebo máte otázku ohľadom internetových stránok, tak môžete poslať e-mail: info@signosis.eu