It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Hodnotitelia

Všetky prípsevky budú posudzované národným panelom porotcov, ktorý je zložený z veľmi skúsených hodnotiteľov. Každý národný panel porotcov sa skladá z učiteľov vedy, expertov na výskum vesmíru a z profesionálnych odbroníkov zo stredných škôl, vysokých škôl a univerzít alebo z ďalších vzdelávacích inštitúcií a programov so zameraním na vedu.

Porotci v regionálnom semifinále budú taktiež dobrovoľníci so skúsenosťami vo výskume vesmíru, inžinierstve alebo vzdelávaní. Ich cestovné náklady na účasť v regionálnom semifinále a celoeurópskom finále budú hradené z projektu Odysseus II.

Medzinárodná vedecká komisia sa bude skladať z expertov na výskum vesmíru a z profesionálov vo vzdelávaní so skúsenosťami s vedou. Vedúci tímov registrovaných v súťaži Odysseus nemôžu byť súčastne porotci.