Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Pravidlá

Online podanie
 • Všetci súťažiaci alebo tímy musia odovzdať originálny projekt zameraný na vesmír a vedu, alebo projekt na základe témy a výziev špecifikovaných pre och vekovú kategóriu.
 • Súťažné tímy a jednotlivci môžu odovzdať svoju prácu digitálne v časovom rozmedzí podľa ich kategórie:
  • Skywalkers: od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017
  • Pioneers a Explorers: od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017
 • Po polnoci (23:59:59 CET) daného dňa už nebudú príspevky prijímané, pokiaľ nedôjde k technickým problémom s online odovzdávacím systémom. Pokiaľ systém zlyhá na viac ako dve hodiny posledný deň odovzdania (31. marca 2017), tak organizátori zaistia chod systému pre prijímanie prác medzi 8:00 a 18:00 (CET) nasledujúci deň (tj. 1. apríla 2017)
 • Pokiaľ sa odovzdané príspevky stratia alebo vymažú kvôli chybe v online systéme súťaže Odysseus, konkrétnemu tímu alebo súťažiacemu bude dovolené ich prácu znovu nahrať aj po uzávierke odovzdania, pokiaľ to bude nutné. Avšak toto sa nestane, pokiaľ súťažiaci sami vymažú alebo inak poškodia svoje dáta.
 • Príspevky do súťaže Odysseus musia byť odovzdané iba cez internetové stránky súťaže Odysseus. Tím/súťažiaci sa musí registrovať a byť schválený organizátormi pred tým. Než odovzdá svoju prácu (viď. Registrácia).
 • Každý príspevok musí riešiť iba jednu tému z tých, ktoré poskytujú organizátori. Súťažiaci si však môžu vybrať danú oblasť, v ktorej budú tému riešiť: elektronika, fyzika, chémia, umenie, design, architektúra, psychológia atď.
 • Elektronické súbory každého projektu môžu zahŕňať: ilustrovanú esej, PowerPointovú prezentáciu, plagáty, videá, odkazy na internetové stránky projektu a zvukové súbory.
 • Povolené formáty súborov sú:
  • Dokumenty: .doc, .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
  • Obrázky : .png, .jpg, .bmp, .gif
  • Videá: všetky videá by mali byť nahraté na youtube alebo vimeo s poskytnutým odkazom
  • Zvukový formát: .mp3
  • Kompresný formát: .tar, .gz, .zip, .7z
 • Termín “obrázok” sa môže použiť na akýkoľvek obraz vytvorený akoukoľvek technikou, buď manuálne (kreslenie, maľovanie, koláž, atď.) alebo elektronicky (fotografia, maľba vytvorená v počítačovom programe, atď.). Obrázky nevytvorené elektronicky musia byť naskenované a nahrané v jednom z povolených formátov.
 • Šablóna projektu, tak ako by mal byť podaný, bude prístupná na oficiálnych stránkach súťaže v čase odovzdania a umožní súťažiacim zhrnúť ich odovzdané dokumenty. Použitie tejto šablóny je voliteľné.
 • Maximálny limit celkovej veľkosti neskomprimovaných súborov pre každú prácu je 20 MB. Súťažiaci môžu pre odovzdanie zlúčiť súbory do jednej zložky. Taktiež môžu súbory skomprimovať do formátov .gz alebo .zip, pokiaľ samotné neskomprimované súbory budú stále celkovo pod limit 20 MB.
 • Projekt by nemal mať finančné náklady na materiál vyššie než 300€.
 • Projekt by mal obsahovať stránku s potvrdením zoznamom ľudí, ktorý sa akokoľvek podieľali na projekte, vrátane všetkých subjektov, ktoré finančne projekt podporovali. Na týchto stránkach sa môže objaviť logo sponzora. Akékoľvek iné reklamy sponzora alebo reklamy na produkty nie sú v odovzdaných materiáloch povolené.
 • Zodpovednosťou súťažiaceho je prekonvertovať iné formáty súborov do povolených formátov súborov pre odovzdanie.
 • Účastníci sú zodpovední za obsah ich súťažného príspevku. Pokiaľ vo svojej odovzdanej práci odhalia osobné informácie, tak to robia na vlastné nebezpečenstvo.
 • Organizátori nie sú zodpovední za obsah, ktorý je súťažiacimi odovzdaný.
 • Účastníci súhlasia, že nebudú odovzdávať materiál, ktorý je ohováračský, hanlivý, obťažujúci, urážlivý alebo výhražný voči akejkoľvek osobe; fanatický, nenávistný alebo rasovo útočiaci; vulgárny, oplzlý alebo jasne sexuálny; nezákonný alebo propagujúci nezákonnú činnosť.
Space.. be Inspired!
Práva a ochrana neplnoletých
 • Zodpovednosťou vedúceho tímu je zaistiť plnú a správnu informovanosť o každom účastníkovi v tíme cez registračný formulár na stránkach súťaže Odysseus.
 • Každý účastník mladší ako 18 rokov musí doložiť podpísaný súhlas, že sa môže zúčastniť súťaže. Formulár so súhlasom rodičov pre cestu a účasť na regionálnom semifinále a celoeurópskom finále si musí opatriť každý súťažiaci, ktorý má menej ako 18 rokov a zúčastňuje sa príslušnej akcie.
 • Zodpovednosťou vedúceho tímu je dodať organizátorom podpísané súhlasy rodičov za všetkých súťažiacich.
 • Všetci výherci súťaže v každom kole súťaže sa budú fotiť ako skupina a musia súhlasiť s publikovaním svojich tvárí na stránkach súťaže Odysseus a ďalších vzdelávacích stránkach a v tlačených súťažných materiáloch.
Space.. be Inspired!
Tímy
 • Skywalkers nahrajú obrázok, ktorý vytvorili individuálne.
 • Pioneers pracujú v 2 až 3 členných tímoch, sú vedení jedným vedúcim (učiteľom). Žiaci v tíme môžu byť z rôznych škôl v rámci jednej krajiny a môžu byť tiež z rozdielnych tried, pokiaľ sú stále splnené vekové podmienky. Každý tím môže mať svojho mentora, ktorý im môže radiť vo vedeckých a technických problémoch (viď Mentori nižšie).
 • Explorers súťažia individuálne, alebo v dvojčlenných tímoch a nemajú vedúceho, avšak môžu si nechať poradiť od mentora (viď Mentori nižšie).
 • Pre viac informácií o tímoch prosím navštívte Pravidlá Pioneers a Pravidlá Explorers .
Space.. be Inspired!
Spôsobilosť
 • Súťaž je otvorená pre žiakov, stredoškolských a vysokoškolských študentov, vo veku medzi 7 a 22 rokov. Súťažiaci musia nadobudnúť tento vek najneskôr v posledný deň možnosti prihlásenia do kategórie Skywalker (31. marca 2017).
  • Skywalkers: 7 až 13 rokov (žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ, narodení medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2010)
  • Pioneers: 14 až 19 rokov (žiaci druhého stupňa ZŠ a stredných škôl, narodení medzi 1. aprílom 1997 a 31. marcom 2003)
  • Explorers: 17 až 22 rokov (vysokoškolskí študenti narodení medzi 1. aprílom 1994 a 31 marcom 2000)
 • Účasť v súťaži je zdarma. Cestovné a ubytovacie náklady (letenky a cestovné lístky na vlak, ubytovanie, jedlo a poistenie) pre účastníkov regionálneho semifinále a celoeurópskeho finále budú pokryté z rozpočtu projektu Odysseus II v rozumných medziach. Výdavky vynaložené na cestovanie ďalších doprevádzajúcich osôb, poplatky za výmenu peňazí atď. Musia byť uhradené účastníkmi alebo ich sponzormi. Účastníci z krajín, ktoré nie sú členmi EU, si v regionálnom semifinále musia uhradiť výdavky na cestu do miesta konania semifinále a späť zo svojich zdrojov.
 • Žiaci a študenti sú spôsobilí zúčastniť sa súťaže, pokiaľ sú občanmi či majú trvalý pobyt v školskom roku konania súťaže (2016/2017) v krajine, ktorá je súčasťou EU, konkrétne: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia.
 • Žiaci a študenti z krajín mimo EÚ so taktiež spôsobilí sa zúčastniť (napr. Albánsko, Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko, Island, Izrael, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Čierna Hora, Nórsko, Macedónsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Monako, San Maríno, Tunisko, Ukrajina), ale musia nahrať všetky materiály v jednom z 24 oficiálnych jazykov EÚ.
 • Poznámka: Uvedený zoznam krajín nie je kompletný a záujemci z iných krajín sú vítaní, pokiaľ spĺňajú ostatné podmienky spôsobilosti.
 • Členovia rodín organizátorov nie sú spôsobilí zúčastniť sa súťaže Odysseus.
Space.. be Inspired!
Jazyky a regióny
 • Projekty pre súťaž Odysseus pre tímy a súťažiacich zo štátov Európskej únie môžu byť spracované v ktoromkoľvek z 24 oficiálnych jazykov Európskej únie.
 • V druhom kole súťaže sa štáty Európskej únie rozdelia na 10 regiónov. Tieto regióny budú zahŕňať aj susedné štáty, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Tieto štáty budú organizátormi pridelené do jedného z 10 regiónov po odovzdaní projektov.
 • Pre prezentáciu projektov v regionálnom semifinále budú mať všetky tímy z Európskej únie prístup k prekladateľom/tlmočníkom, ktorí budú poskytnutí organizátormi súťaže Odysseus. Odporúča sa, aby každý tím mal anglicky hovoriaceho vedúceho.
 • Pokiaľ sa projekt dostane do celoeurópskeho finále súťaže, súťažiaci musia celý projekt preložiť do angličtiny, pokiaľ už nebol v angličtine napísaný.
 • Pre súťažiace krajiny mimo EÚ nebude organizátormi poskytnutý prekladateľ. Tieto tímy musia prezentovať ich práce v písomnom a hovorenom prejave v angličtine alebo inom jazyku krajín EÚ, ktoré sa účastnia regionálnych semifinále.
Space.. be Inspired!
Registrácia
 • Registrovať sa do súťaže Odysseus môžete na oficiálnych stránkach tejto súťaže: www.odysseus-contest.eu.
 • Registrácia prebieha od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017.
 • Registráciou k účasti na stránkach súťaže Odysseus všetci súťažiaci a ich vedúci súhlasia s pravidlami súťaže, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a na stránkach súťaže Odysseus.
 • Účastníci súťaže Odysseus alebo ich vedúci by mali poskytnúť organizátorom súťaže základné registračné informácie, ako je uvedené v on-line registračnom formulári pri registrovaní tímu alebo žiakov k účasti v súťaži Odysseus.
 • Organizátori budú schvaľovať tímy a vytvoria bezpečný účet pre každého Skywalker súťažiaceho, “Pioneer” tím, Explorer súťažiaceho alebo dvojicu súťažiacich. Potom každý žiak, študent alebo tím obdrží jedinečné prihlasovacie meno a heslo, aby sa mohli prihlásiť k svojim účtom (tzn. Pre každý projekt alebo obrázok bude jeden účet).
 • Vedúci každého žiaka alebo tímu musí potvrdiť a garantovať presnosť všetkých uvedených osobných údajov a súhlasiť, že organizátori môžu používať uvedené informácie k overeniu. Rovnakú zodpovednosť majú vysokoškolskí študenti, ktorí sa registrujú sami.
 • Organizátori môžu uzatvoriť účet žiaka, tímu alebo študenta a blokovať používanie stránky súťaže Odysseus, pokiaľ nie je registrácia kompletná; pokiaľ sú uvedené dáta nepravdivé (alebo na to majú organizátori podozrenie), nepresné alebo nekompletné; alebo organizátori nie sú schopní overiť akékoľvek z registračných dát tímu.
 • Súťažiaci a vedúci sú zodpovední za uchovanie ich účtu v bezpečí a za aktivity uskutočnené prostredníctvom ich účtu. Vedúci tímu by mal okamžite upozorniť organizátorov na akékoľvek neautorizované použitie účtu tímu, žiakov alebo na podozrivé porušenie bezpečnosti účtu.
Space.. be Inspired!
Originalita
 • Všetky príspevky musia byť práce súťažiaceho alebo súťažného tímu, vytvorené špeciálne pre túto súťaž. Najdôležitejšie pre odovzdanie je, aby súťažiaci akúkoľvek časť svojho príspevku už pred tým neponúkal na publikovanie ani s ňou nevyhral alebo nebol finalistom v akejkoľvek inej študentskej súťaži.
 • Odovzdaný príspevok vo všetkých kategóriách musí obsahovať originálnu výtvarnú prácu, dáta, skúmanie, výrobky, modely alebo experimenty od súťažiaceho.
 • Účastníci súhlasia s nezaradením takých materiálov, ktoré porušujú a/alebo zneužívajú duševné vlastníctvo akejkoľvek tretej strany, vrátane autorských práv, práv k ochranným známkam, práva na súkromie alebo reklamy do ich príspevku.
 • Materiály tretej strany môžu byť so správnymi citáciami a informáciami šetrne použité.
 • Akýkoľvek druh plagiátorstva je zakázaný a povedie k diskvalifikácii účastníka; citácie myšlienok alebo práce inej osoby je povolená, ale musí byť správne referovaná.
Space.. be Inspired!
Hodnotenie

V kategórii obrázkov Skywalker budú príspevky posudzované online hlasovaním od samotných súťažiacich. Pioneer a Explorer projekty budú hodnotené v troch častiach? Národnej, regionálnej a medzinárodnej. Pre viac informácií o hodnotení prosím navštívte stránky Skywalkers, Pioneers a Explorers.

Space.. be Inspired!
Ceny
 • Ceny súťaže Odysseus pre víťazov a finalistov sú nezameniteľné a neprenosné. Nemôžu byť nahradené peňažnou kompenzáciou.
 • Organizátori si vyhradzujú právo žiadať vrátenie ceny v nasledujúcom pol roku po ich udelení, pokiaľ budú v práci tímu alebo jednotlivca z kategórie “Explorers” objavené porušenia pravidiel, ktoré sú popísané v tomto dokumente.
Space.. be Inspired!
Publikácia a propagácia
 • Vložené materiály nebudú vrátené a ako majetok “projekty Odysseus II” môžu byť použité pre propagáciu, verejné výstavy, outreach a ďalšie neziskové účely.
 • Po uzavretí nahrávania projektov budú všetky príspevky dostupné verejnosti na stránkach súťaže Odysseus.
 • Registráciou tímu získava súťaž Odysseus právu na zverejnenie mena, veku a národnosti víťazov a členov víťazných tímov na stránkach súťaže Odysseus.
 • Organizátori súťaže môžu požiadať tím, aby poslal materiály a objekty spojené s ich prácou do Bruselu na záverečnú výstavu. Cena prepravy objektov bude ohradená organizátormi.
 • Členovia víťazného tímu z celoeurópskeho finále sa stanú European Youth Space Ambassadors a hneď po celoeurópskom finále sa zúčastnia popularizačných a vzdelávacích aktivít, čo bude zahŕňať rozhovory a príbehy pre stránku súťaže Odysseus a ďalšie EÚ outreach iniciatívy.
Space.. be Inspired!
Diskvalifikácia a pochybnosti
 • Neskoré nahranie príspevku po polnoci (CET) špecifického dátumu pre odovzdanie práce pre súťaž Odysseus a príspevok nevyhovujúci pravidlám súťaže, právnym podmienkam a poskytnutým pokynom na stránkach súťaže bude diskvalifikovaný podľa uváženia usporiadateľov súťaže.
 • Rozhodnutie hodnotiacich panelov a porotcov je konečné a so zúčastnenými tímami, ich vedúcimi alebo mentormi sa nebudú vyjednávať ani sa nebudú riešiť odvolania.
 • Tímy, u ktorých bude objavené porušenie pravidiel, ktoré sú stanovené v tomto dokumente, budú diskvalifikované zo súťaže Odysseus.
 • Nevhodné chovanie na akciách na regionálnom semifinále alebo na celoeurópskom finále môže viesť k diskvalifikácii a predčasnému poslaniu účastníka domov, podľa uváženia organizátorov.
Space.. be Inspired!
Vedúci a mentori
 • Predpokladá sa, že vedúci tímov a súťažiacich študentov sú zoznámení s pravidlami súťaže, vrátane poznámok napísaných malým písmom.
 • Každý “Pioneer” tím musí mať vedúceho a každý Skywalker súťažiaci by mal mať učiteľa, člena rodiny alebo mladého lídra, ktorý im bude pomáhať.
 • Mentori zaisťujú iba technickú a vedeckú pomoc súťažiacim alebo tímom v kategórii “Pioneer” a “Explorer” a počet prác, ktorým môže mentor radiť, nie je obmedzený.
 • Pre viac informácií sa prosím pozrite na stránku Pioneers (pre vedúcich) a na sekciu Mentori a Hodnotitelia.
Space.. be Inspired!
Organizátori
 • Súťaž Odysseus je organizovaná medzinárodnou asociáciou inštitúcií z desiatich krajín Európskej únie, financovaná Európskou komisiou a riadená spoločnosťou Signosis consulting company Brussels. Celý zoznam inštitúcií je publikovaný na stránkach súťaže Odysseus a na ďalších komunikačných kanáloch a sociálnych médiách vybraných organizátormi.
 • Organizátori zaisťujú infraštruktúru registrácií účastníkov a odovzdanie ich projektov na hodnotenie. Voľba najlepšieho Skywalker obrázku v každej krajine bude taktiež zaistená cez stránky súťaže Odysseus.
 • Miestni organizátori v každej krajine EÚ dojednajú sieť mentorov ako zdroj pre súťažiacich v kategóriách “Pioneer” a “Explorer”.
 • Organizátori budú požadovať informácie o pohlaví a národnosti účastníkov, ale táto informácia bude použitá iba pre štatistické účely a nie ako hodnotiace kritérium.
 • Organizátori budú tiež na stránkach publikovať súhrnné informácie o počtoch účastníkov v súťaži podľa krajín, veku a pohlavia.
 • Organizátori si vyhradzujú právu na úpravu alebo skvalitnenie odmien, pravidiel, podmienok a okolností súťaže a to kedykoľvek, pokiaľ môžu preukázať príčinu týchto zmien.
Space.. be Inspired!